Žuvininkystė

Žuvininkystės sektoriaus duomenų rinkimas

Žuvininkystės sektoriaus duomenų rinkimas

Žuvininkystės sektoriaus duomenų rinkimas

Žuvininkystės valdymas
Žuvininkystės mokslas grindžiamas iš daugelio skirtingų šaltinių gaunamais duomenimis © Lionel Flageul

Žuvininkystės Europos Sąjungoje valdymas grindžiamas taikant duomenų rinkimo sistemą ES šalių renkamais, tvarkomais ir teikiamais duomenimis.

Neseniai reformavus bendrą žuvininkystės politiką (25 straipsnio 2 dalis) nustatyti pagrindiniai duomenų rinkimo principai:

  • tikslumas,
  • patikimumas ir rinkimas bei teikimas laiku,
  • dubliavimosi vengimas geriau koordinuojant,
  • saugus laikymas duomenų bazių sistemose,
  • geresnės galimybės gauti duomenų,
  • asmens duomenų apsaugos teisės aktų laikymasis,
  • Europos Komisijos prieiga prie duomenų, kad ji galėtų patikrinti, ar duomenys surinkti, ir jų kokybę bei rinkimo metodiką.

Šie principai bus kertiniai Komisijos dabar rengiamame persvarstyto Duomenų rinkimo sistemos reglamento pasiūlyme.

Daugiau informacijos

Jungtinio tyrimų centro (JRC) žuvininkystės duomenų rinkimo svetainė

Oficialūs dokumentai

2016 m. rugpjūčio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1701, kuriuo nustatomos žvejybos ir akvakultūros sektorių duomenų rinkimo darbo planų teikimo formato taisyklės (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 5304)

2016 m. liepos 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1251, kuriuo priimama 2017–2019 m. daugiametė Sąjungos duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo žvejybos ir akvakultūros sektoriuose programa (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 4329)

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 199/2008 dėl duomenų rinkimo žuvininkystės sektoriuje sistemos

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl Sąjungos sistemos, skirtos duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui žuvininkystės sektoriuje bei paramai mokslinėms rekomendacijoms dėl bendros žuvininkystės politikos, sukūrimo (nauja redakcija)

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Towards a new Union Framework for collection, management and use of data in the fisheries sector and support for scientific advice regarding the Common Fisheries Policy

Papildomi dokumentai

Duomenų rinkimo sistemos suinteresuotųjų šalių seminaras, 2014 m. sausio mėn.

Dažnai užduodami klausimai apie duomenų rinkimą ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondą