Kalastus

Kalataloustietojen keruu

Kalataloustietojen keruu

Kalataloustietojen keruu

Kalastuksenhoito
Kalastusalan tutkimus perustuu monista eri lähteistä saatuihin tietoihin © Lionel Flageul

EU:n kalastuksenhoito perustuu EU-maiden keräämiin, hallinnoimiin ja toimittamiin tietoihin.

Uudistetussa EU:n kalastuspolitiikassa (25 artiklan 2 kohta) määritetään tiedonkeruun keskeiset periaatteet:

  • täsmällisyys
  • luotettavuus ja oikea-aikaisuus
  • päällekkäisyyksien välttäminen koordinoinnin avulla
  • tietojen turvallinen tallentaminen tietokantoihin
  • tietojen hyvä saatavuus
  • henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön noudattaminen
  • Euroopan komission mahdollisuus tarkistaa tietojen saatavuus ja laatu sekä niiden keruumenetelmä.

Nämä periaatteet tulevat olemaan keskeisessä asemassa komission parhaillaan valmistelemassa ehdotuksessa tiedonkeruuasetuksen tarkistamiseksi.

Lisätietoa

Kalataloustietojen keruuta koskeva Yhteisen tutkimuskeskuksen sivusto

Viralliset asiakirjat

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1701, annettu 19 päivänä elokuuta 2016, esitysmuotoa koskevien sääntöjen vahvistamisesta kalastus- ja vesiviljelyalan tiedonkeruuta koskevien työsuunnitelmien toimittamista varten (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 5304)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1251, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2016, unionin monivuotisesta ohjelmasta kalastus- ja vesiviljelyalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä varten kaudella 2017–2019 (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 4329)

Neuvoston asetus (EY) N:o 199/2008 kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevista puitteista

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevista  unionin puitteista sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien tieteellisten lausuntojen tukemisesta (uudelleen laadittu toisinto)

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Towards a new Union Framework for collection, management and use of data in the fisheries sector and support for scientific advice regarding the Common Fisheries Policy

Muut asiakirjat

DCF Stakeholder Workshop – tammikuu 2014

Usein kysyttyä – tiedonkeruu ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto