Kalandussektor: andmete kogumine

Kalandussektor: andmete kogumine

Kalandussektor: andmete kogumine

Kalandussektor: andmete kogumine

Kalavarude majandamine
Kalandusteadus põhineb mitmetest erinevatest allikatest pärinevatel andmetel. © Lionel Flageul

ELi kalavarude majandamine toetub andmetele, mida koguvad, haldavad ja esitavad ELi liikmesriigid kalandusandmete kogumise raamistiku alusel.

Hiljuti reformitud ühises kalanduspoliitikas (artikli 25 lõige 2) on sätestatud andmete kogumise põhimõtted:

  • täpsus;
  • usaldusväärsus ja õigeaegsus;
  • dubleerimise vältimine parema koordineerimise kaudu;
  • turvaline säilitamine andmebaasides;
  • parem juurdepääs andmetele;
  • isikuandmete kaitset käesitlevate seaduste järgimine;
  • Euroopa Komisjoni juurdepääs andmetele, mis võimaldab tal kontrollida andmete kättesaadavust ja kvaliteeti ning nende kogumiseks kasutatud metoodikat.

Need põhimõtted on kesksel kohal komisjoni ettepanekus andmete kogumise raamistikku käsitleva läbivaadatud määruse kohta, mis on praegu ettevalmistamisel.

Lisateave

Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) kalandusandmete kogumise veebisait

Ametlikud dokumendid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1004, 17. mai 2017, kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitleva liidu raamistiku loomise ning ühise kalanduspoliitikaga seotud teadusliku nõustamise toetamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 199/2008

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/1701, 19. august 2016, milles sätestatakse eeskirjad kalandus- ja vesiviljelussektori andmete kogumise töökavade esitamise vormingu kohta (teatavaks tehtud numbri C(2016) 5304 all)

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/1251, 12. juuli 2016, millega võetakse vastu liidu mitmeaastane programm kalandus- ja vesiviljelussektori andmete kogumiseks, haldamiseks ja kasutamiseks ajavahemikul 2017–2019 (teatavaks tehtud numbri C(2016) 4329 all)

Täiendavad dokumendid

Kalandusandmete kogumisega seotud sidusrühmade seminar – jaanuar 2014

Andmete kogumist ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi käsitlevad korduvad küsimused