Αλιεία: συλλογή δεδομένων

Αλιεία: συλλογή δεδομένων

Αλιεία: συλλογή δεδομένων

Αλιεία: συλλογή δεδομένων

Διαχείριση της αλιείας
Η αλιευτική επιστήμη βασίζεται σε δεδομένα από πολλές και διάφορες πηγές. © Lionel Flageul

Η διαχείριση της αλιείας στην ΕΕ βασίζεται σε δεδομένα που συλλέγουν, διαχειρίζονται και παρέχουν οι χώρες της ΕΕ σύμφωνα με το Πλαίσιο Συλλογής Δεδομένων.

Η πρόσφατα αναθεωρηθείσα κοινή αλιευτική πολιτική (άρθρο 25 παράγραφος 2) ορίζει τις βασικές αρχές συλλογής δεδομένων:

  • ακρίβεια
  • αξιοπιστία και επικαιρότητα
  • αποτροπή επικαλύψεων μέσω καλύτερου συντονισμού
  • ασφαλής αποθήκευση σε συστήματα βάσεων δεδομένων
  • βελτιωμένη διαθεσιμότητα των δεδομένων
  • συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων
  • πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη βάση δεδομένων, ώστε να ελέγχει τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των δεδομένων καθώς και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή τους.

Οι αρχές αυτές θα αποτελέσουν τη βάση πρότασης κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση του πλαισίου συλλογής δεδομένων, η οποία καταρτίζεται τη στιγμή αυτή.

Περισσότερες πληροφορίες

Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) ιστότοπος για τη συλλογή αλιευτικών δεδομένων

Επίσημα έγγραφα

 

Regulation (EU) 2017/1004 of 17 May 2017 on the establishment of a Union framework for the collection, management and use of data in the fisheries sector and support for scientific advice regarding the common fisheries policy and repealing Council Regulation (EC) No 199/2008

Commission Implementing Decision (EU) 2019/909 of 18 February 2019 establishing the list of mandatory research surveys and thresholds for the purposes of the multiannual Union programme for the collection and management of data in the fisheries and aquaculture sectors

Commission Delegated Decision (EU) 2019/910 of 13 March 2019 establishing the multiannual Union programme for the collection and management of biological, environmental, technical and socioeconomic data in the fisheries and aquaculture sectors

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1701 of 19 August 2016 laying down rules on the format for the submission of work plans for data collection in the fisheries and aquaculture sectors (notified under document C(2016) 5304)

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1283 of 24 August 2018 laying down rules on the format and timetables for the submission of annual data collection reports in the fisheries and aquaculture sectors (notified under document C(2018) 5270)

Πρόσθετα έγγραφα

Συχνές ερωτήσεις για τη συλλογή δεδομένων και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας