Рибарство

Сектор на рибарството: събиране на данни

Сектор на рибарството: събиране на данни

Сектор на рибарството: събиране на данни

Управление на рибарството
При управлението на рибарството се използват данни от множество различни източници © Lionel Flageul

Управлението на рибарството в ЕС се основава на данни, които се събират, управляват и предоставят от страните от Съюза съгласно рамката за събиране на данни.

В наскоро реформираната обща политика в областта на рибарството (член 25, параграф 2) са посочени основните принципи за събиране на данни:

  • точност;
  • надеждност и своевременност;
  • избягване на дублирането чрез подобряване на координацията;
  • сигурно съхраняване в бази данни;
  • подобрена достъпност на данните;
  • спазване на законите за защита на личните данни;
  • достъп на Европейската комисия, за да може да проверява наличието и качеството на данните и методологията, използвана за тяхното събиране.

Тези принципи ще са в основата на предложение на Комисията за преразглеждане на Регламента относно рамката за събиране на данни, което се подготвя в момента.

Допълнителна информация

Съвместен изследователски център (JRC) — събиране на данни за рибарството

Официални документи

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1701 на Комисията от 19 август 2016 година за определяне на правила относно формата на представянето на работни планове за събиране на данни в секторите на рибарството и аквакултурите (нотифицирано под номер С(2016) 5304)

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1251 на Комисията от 12 юли 2016 година за приемане на многогодишна програма на Съюза за събиране, управление и използване на данни в секторите на рибарството и аквакултурите за периода 2017—2019 година (нотифицирано под номер С(2016) 4329)

Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета относно рамка за събиране на данни в сектора на рибарството

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ и за подкрепа на научните консултации във връзка с общата политика в областта на рибарството (преработен текст)

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Towards a new Union Framework for collection, management and use of data in the fisheries sector and support for scientific advice regarding the Common Fisheries Policy

Допълнителни документи

Работна среща на заинтересованите лица — януари 2014 г.

Често задавани въпроси за събирането на данни и Европейския фонд за морско дело и рибарство