Сектор на рибарството: събиране на данни

Сектор на рибарството: събиране на данни

Сектор на рибарството: събиране на данни

Сектор на рибарството: събиране на данни

Управление на рибарството
При управлението на рибарството се използват данни от множество различни източници © Lionel Flageul

Управлението на рибарството в ЕС се основава на данни, които се събират, управляват и предоставят от страните от Съюза съгласно рамката за събиране на данни.

В наскоро реформираната обща политика в областта на рибарството (член 25, параграф 2) са посочени основните принципи за събиране на данни:

  • точност;
  • надеждност и своевременност;
  • избягване на дублирането чрез подобряване на координацията;
  • сигурно съхраняване в бази данни;
  • подобрена достъпност на данните;
  • спазване на законите за защита на личните данни;
  • достъп на Европейската комисия, за да може да проверява наличието и качеството на данните и методологията, използвана за тяхното събиране.

Тези принципи ще са в основата на предложение на Комисията за преразглеждане на Регламента относно рамката за събиране на данни, което се подготвя в момента.

Допълнителна информация

Съвместен изследователски център (JRC) — събиране на данни за рибарството

Официални документи

Регламент (ЕС) 2017/1004 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година за установяване на рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектора на рибарството и за подкрепа при изготвянето на научни становища във връзка с общата политика в областта на рибарството, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1701 на Комисията от 19 август 2016 година за определяне на правила относно формата на представянето на работни планове за събиране на данни в секторите на рибарството и аквакултурите (нотифицирано под номер С(2016) 5304)

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1251 на Комисията от 12 юли 2016 година за приемане на многогодишна програма на Съюза за събиране, управление и използване на данни в секторите на рибарството и аквакултурите за периода 2017—2019 година (нотифицирано под номер С(2016) 4329)

Допълнителни документи

Работна среща на заинтересованите лица — януари 2014 г.

Често задавани въпроси за събирането на данни и Европейския фонд за морско дело и рибарство