Piekļuve ūdeņiem

Piekļuve ūdeņiem

Piekļuve ūdeņiem

Piekļuve ūdeņiem

Zvejniecības pārvaldība

Vispārējais princips ir tāds, ka ES zvejas flotē reģistrētajiem kuģiem ir vienlīdz pieejami visi ES ūdeņi un resursi, ko pārvalda saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku. Piekļuvi zvejas resursiem parasti piešķir ar zvejas licenci.

Šim vienlīdzīgas piekļuves principam ir divi pagaidu izņēmumi.

  • Ūdeņos, kas atrodas ne tālāk kā 12 jūras jūdzes no krasta, attiecīgā ES dalībvalsts var ierobežot piekļuvi, atļaujot to tikai kuģiem un zvejas uzņēmumiem, kas tradicionāli zvejo šajos ūdeņos no piekrastes ostām, kuģiem, kas darbojas saskaņā ar pastāvošajām kaimiņattiecībām starp dalībvalstīm, un kuģiem, kas zvejo kopējās zivsaimniecības politikas regulas I pielikumā minētās sugas tur norādītajos apgabalos. Šādos ierobežojumos parasti ir noteikts, ka priekšroka ir kuģiem, kuri tradicionāli zvejo šajos ūdeņos no piekrastes ostām.
  • Ūdeņos, kas atrodas ne tālāk kā 100 jūras jūdzes no Eiropas visattālāko reģionu krastiem, piekļuvi var ierobežot, atļaujot to tikai kuģiem, kas reģistrēti šo teritoriju ostās, un kuģiem, kas tradicionāli zvejo šajos ūdeņos.

Šie izņēmumi beidz darboties 2022. gada beigās.