Πρόσβαση στα ύδατα

Πρόσβαση στα ύδατα

Πρόσβαση στα ύδατα

Πρόσβαση στα ύδατα

Διαχείριση της αλιείας

Κατά γενικό κανόνα, τα αλιευτικά σκάφη που είναι νηολογημένα στο μητρώο αλιευτικού στόλου της ΕΕ έχουν ίση πρόσβαση σε όλα τα ύδατα και τους πόρους της ΕΕ που υπόκεινται σε διαχείριση βάσει της ΚΑΠ. Η πρόσβαση στην αλιεία συνήθως επιτρέπεται μέσω αλιευτικής άδειας.

Ισχύουν, ωστόσο, δύο προσωρινές εξαιρέσεις από τον κανόνα για την ίση πρόσβαση.

  • Στα ύδατα μέχρι 12 ναυτικά μίλια από τις ακτές τους, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την πρόσβαση μόνο σε αλιευτικά σκάφη που κατά παράδοση αλιεύουν στα ύδατα αυτά από παρακείμενα λιμάνια, στο πλαίσιο υφιστάμενων σχέσεων γειτονίας, και σε σκάφη που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις που περιέχονται στην ΚΑΠ (παράρτημα I). Οι περιορισμοί αυτοί συνήθως δίνουν προτιμησιακή πρόσβαση σε σκάφη που κατά παράδοση αλιεύουν στα συγκεκριμένα ύδατα από παρακείμενα λιμάνια.
  • Στα ύδατα μέχρι 100 ναυτικά μίλια από τις ακτές των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ευρώπης, πρόσβαση μπορεί να παρέχεται μόνο σε σκάφη νηολογημένα στα λιμάνια αυτών των περιοχών και σε σκάφη που κατά παράδοση αλιεύουν στα ύδατα αυτά.

Οι εξαιρέσεις παύουν να ισχύουν στο τέλος του 2022.