Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

Information about EU’s corona response is available on Coronavirus response: Fisheries and aquaculture

Information on funding after 2020 is available here: EU budget: Commission proposes a new fund to invest in the maritime economy and support fishing communities)

EHFF finansierar EU:s havs- och fiskeripolitik för 2014–2020.

Fonden är en av fem europeiska struktur- och investeringsfonder som kompletterar varandra och ska främja en återhämtning i EU som bygger på tillväxt och nya jobb.

Europeiska havs- och fiskerifonden

 • hjälper fiskare att ställa om till ett hållbart fiske
 • hjälper kustsamhällena att diversifiera sina ekonomier
 • finansierar projekt som ger nya jobb och höjer livskvaliteten för kustbefolkningen
 • gör det lättare att söka ekonomiskt stöd.

Så fungerar havs- och fiskerifonden

Fonden används för att samfinansiera projekt tillsammans med nationell finansiering.

 • Varje land får en andel av den totala budgeten utifrån storleken på landets fiskerinäring.
 • Länderna utarbetar sedan sina operativa program, där de anger vad pengarna ska gå till.
 • När kommissionen har godkänt programmen bestämmer de nationella myndigheterna vilka projekt som ska finansieras.
 • Myndigheterna och kommissionen är gemensamt ansvariga för att genomföra programmet.

Hur man söker EHFF-stöd

Gör så här för att se om ditt projekt kan få EHFF-stöd:

 • Hör först med den nationella myndighet som sköter det operativa programmet i ditt land.
 • Ansök sedan enligt det relevanta förfarandet, så att myndigheten kan avgöra om ditt projekt kan få stöd och uppfyller de relevanta urvals- och investeringskriterierna.

EMFF implementation

More information

The European Maritime And Fisheries Fund 2014-2020

Legal texts

The Common Provisions Regulation

The Common Provisions Regulation ((EU) No 1303/2013) defines a common set of rules for all ESI funds. This includes provisions concerning conditionality, performance review, arrangements for monitoring, reporting, evaluation and eligibility rules.

Basic regulation

 • REGULATION (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)