Fiske

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

EHFF finansierar EU:s havs- och fiskeripolitik för 2014–2020.

Fonden är en av fem europeiska struktur- och investeringsfonder som kompletterar varandra och ska främja en återhämtning i EU som bygger på tillväxt och nya jobb.

Europeiska havs- och fiskerifonden

  • hjälper fiskare att ställa om till ett hållbart fiske
  • hjälper kustsamhällena att diversifiera sina ekonomier
  • finansierar projekt som ger nya jobb och höjer livskvaliteten för kustbefolkningen
  • gör det lättare att söka ekonomiskt stöd.

Fördelning av medel per EU-land

 
Så fungerar havs- och fiskerifonden

Fonden används för att samfinansiera projekt tillsammans med nationell finansiering.

  • Varje land får en andel av den totala budgeten utifrån storleken på landets fiskerinäring.
  • Länderna utarbetar sedan sina operativa program, där de anger vad pengarna ska gå till.
  • När kommissionen har godkänt programmen bestämmer de nationella myndigheterna vilka projekt som ska finansieras.
  • Myndigheterna och kommissionen är gemensamt ansvariga för att genomföra programmet.

Hur man söker EHFF-stöd

Gör så här för att se om ditt projekt kan få EHFF-stöd:

  • Hör först med den nationella myndighet som sköter det operativa programmet i ditt land.
  • Ansök sedan enligt det relevanta förfarandet, så att myndigheten kan avgöra om ditt projekt kan få stöd och uppfyller de relevanta urvals- och investeringskriterierna.

Förordningen om gemensamma bestämmelser

I december 2013 antog rådet förordning (EU) nr 1303/2013 om gemensamma bestämmelser för att effektivisera de europeiska struktur- och investeringsfonderna (som omfattar finansieringsinstrument för sammanhållningspolitiken, landsbygdsutveckling och fiske). I förordningen finns gemensamma bestämmelser för alla fonder om villkor, resultatöversyn, övervakning, rapportering, utvärdering och stödberättigande.

Läs mer

Europeiska havs- och fiskerifonden 2014–2020

Rättslig grund

Grundförordning

Genomförandeakter (förordningar och beslut)

Genomförandeakter till förordningen om gemensamma bestämmelser – akter med relevans för EHFF

Delegerade akter

 

Delegerade akter till förordningen om gemensamma bestämmelser – akter med relevans för EHFF