Ribištvo

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo podpira pomorsko in ribiško politiko EU v obdobju 2014–2020.

Je eden od petih evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ki se medsebojno dopolnjujejo. Namenjeni so okrevanju gospodarstva in ustvarjanju delovnih mest v Evropi.

Sklad:

  • podpira ribiče pri prehodu na trajnostni ribolov,
  • podpira obalne skupnosti pri diverzifikaciji gospodarstva,
  • financira projekte v zvezi z zaposlovanjem in boljšo kakovostjo življenja evropskih obalnih skupnosti,
  • omogoča lažji dostop do finančnih sredstev.

Dodeljena finančna sredstva po državah članicah

 
Delovanje sklada

Sklad sofinancira projekte skupaj z državnimi sredstvi.

  • Vsaki državi se dodeli delež celotnega proračuna sklada glede na obseg njene ribiške industrije.
  • Država nato pripravi operativni program, v katerem določi, kako namerava porabiti dodeljena sredstva.
  • Ko Komisija program odobri, se nacionalni organi sami odločijo, katere projekte bodo financirali.
  • Nacionalni organi in Komisija so skupaj odgovorni za izvajanje programa.

Dostop do finančnih sredstev sklada

Kako preveriti upravičenost posameznega projekta do sredstev sklada:

  • Najprej se obrnite na nacionalni organ, ki je odgovoren za izvajanje operativnega programa v vaši državi.
  • Nato izpolnite ustrezno prijavo, da bo organ upravljanja preveril upravičenost vašega projekta ter njegovo skladnost z izbirnimi merili in prednostnimi naložbenimi nalogami.

Uredba o skupnih določbah

Decembra 2013 je Svet sprejel Uredbo o skupnih določbah (EU) št. 1303/2013, da bi čim bolj povečal učinkovitost evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ki vsebujejo finančne instrumente za kohezijsko politiko, razvoj podeželja in ribištvo). Uredba določa skupna pravila za vse evropske strukturne in investicijske sklade, vključuje tudi določbe o pogojenosti, pregledu uspešnosti, ureditvi spremljanja, poročanja, ocenjevanja in pravila o upravičenosti.

Več informacij

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (2014–2020)

Pravni akti

Osnovna uredba

Izvedbeni akti (uredbe in sklepi)

Izvedbeni akti iz uredbe o skupnih določbah v zvezi z Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo

Delegirani akti

 

Delegirani akti iz uredbe o skupnih določbah v zvezi z Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo