Ribištvo

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo podpira pomorsko in ribiško politiko EU v obdobju 2014–2020.

Je eden od petih evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ki se medsebojno dopolnjujejo. Namenjeni so okrevanju gospodarstva in ustvarjanju delovnih mest v Evropi.

Sklad:

 • podpira ribiče pri prehodu na trajnostni ribolov,
 • podpira obalne skupnosti pri diverzifikaciji gospodarstva,
 • financira projekte v zvezi z zaposlovanjem in boljšo kakovostjo življenja evropskih obalnih skupnosti,
 • omogoča lažji dostop do finančnih sredstev.

Dodeljena finančna sredstva po državah članicah

 
Delovanje sklada

Sklad sofinancira projekte skupaj z državnimi sredstvi.

 • Vsaki državi se dodeli delež celotnega proračuna sklada glede na obseg njene ribiške industrije.
 • Država nato pripravi operativni program, v katerem določi, kako namerava porabiti dodeljena sredstva.
 • Ko Komisija program odobri, se nacionalni organi sami odločijo, katere projekte bodo financirali.
 • Nacionalni organi in Komisija so skupaj odgovorni za izvajanje programa.

Dostop do finančnih sredstev sklada

Kako preveriti upravičenost posameznega projekta do sredstev sklada:

 • Najprej se obrnite na nacionalni organ, ki je odgovoren za izvajanje operativnega programa v vaši državi.
 • Nato izpolnite ustrezno prijavo, da bo organ upravljanja preveril upravičenost vašega projekta ter njegovo skladnost z izbirnimi merili in prednostnimi naložbenimi nalogami.

Uredba o skupnih določbah

Decembra 2013 je Svet sprejel Uredbo o skupnih določbah (EU) št. 1303/2013, da bi čim bolj povečal učinkovitost evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ki vsebujejo finančne instrumente za kohezijsko politiko, razvoj podeželja in ribištvo). Uredba določa skupna pravila za vse evropske strukturne in investicijske sklade, vključuje tudi določbe o pogojenosti, pregledu uspešnosti, ureditvi spremljanja, poročanja, ocenjevanja in pravila o upravičenosti.

Več informacij

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (2014–2020)

Pravni akti

Osnovna uredba

Izvedbeni akti (uredbe in sklepi)

 • Izvedbeni sklep Komisije z dne 11. junija 2014 o določitvi letne razdelitve, po državah članicah, skupnih virov Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
 • Izvedbeni sklep Komisije z dne 15. julija 2014 o določitvi prednostnih nalog Unije za politiko izvrševanja in nadzora v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
 • Izvedbeni sklep Komisije z dne 18. junija 2014 o sprejetju delovnega programa za leto 2014 v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v zvezi z uporabo operativne tehnične pomoči, ki predstavlja sklep o financiranju. Priloga 1
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 771/2014 z dne 14. julija 2014 o pravilih v skladu z Uredbo o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z:
  – vzorcem za operativne programe,
  – strukturo načrtov za nadomestilo dodatnih stroškov, ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz najbolj oddaljenih regij,
  – vzorcem za pošiljanje finančnih podatkov,
  – vsebino poročil o predhodnem vrednotenju,
  – minimalnimi zahtevami za načrt vrednotenja, ki jih je treba predložiti v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in v skladu s členom 56 Uredbe (EU) št. 1303/2013.
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 772/2014 z dne 14. julija 2014 o določitvi pravil o intenzivnosti javne pomoči, ki jih je treba uporabljati za skupne upravičene odhodke za nekatere ukrepe, ki se financirajo v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola Unije
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1242/2014 z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi s predložitvijo ustreznih kumulativnih podatkov o ukrepih
  • Popravki dokumenta so objavljeni v naslednjih jezikih spletišča: es, it, hu, lt in mt.
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1243/2014 z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z informacijami, ki jih predložijo države članice, ter potrebami po podatkih in sinergijami med potencialnimi viri podatkov
  • Popravki dokumenta so objavljeni v naslednjih jezikih spletišča: es, hu, lt in mt.
  • Amendment - Commission Implementing Regulation (EU) 2017/788 of 8 May 2017
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1362/2014 z dne 18. decembra 2014 o določitvi pravil za poenostavljeni postopek za odobritev določenih sprememb operativnih programov, financiranih iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, ter pravil o obliki in strukturi letnih poročil o izvajanju teh programov

Izvedbeni akti iz uredbe o skupnih določbah v zvezi z Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo

Delegirani akti

 

Delegirani akti iz uredbe o skupnih določbah v zvezi z Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo