Európsky námorný a rybársky fond (ENRF)

Európsky námorný a rybársky fond (ENRF)

Európsky námorný a rybársky fond (ENRF)

Európsky námorný a rybársky fond (ENRF)

Information about EU’s corona response is available on Coronavirus response: Fisheries and aquaculture

Information on funding after 2020 is available here: EU budget: Commission proposes a new fund to invest in the maritime economy and support fishing communities)

ENRF je fond pre námornú a rybársku politiku EÚ na obdobie rokov 2014 – 2020.

Je jedným z piatich európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktoré sa navzájom dopĺňajú a ktorých cieľom je obnova európskeho hospodárstva založená na raste a zamestnanosti.

Fond ENRF:

 • pomáha rybárom pri prechode na udržateľný rybolov,
 • podporuje diverzifikáciu hospodárstiev pobrežných spoločenstiev,
 • poskytuje finančné prostriedky na projekty, ktoré vytvárajú nové pracovné miesta a zlepšujú kvalitu života v európskych pobrežných oblastiach,
 • žiadateľom uľahčuje prístup k financovaniu.

Ako to funguje?

Prostriedky z fondu sa využívajú na spolufinancovanie projektov v súčinnosti s vnútroštátnymi prostriedkami.

 • Každá krajina získava podiel z celkového rozpočtu fondu v závislosti od veľkosti svojho rybárskeho priemyslu.
 • Jednotlivé krajiny potom navrhnú operačný program, v ktorom konkretizujú, ako plánujú investovať finančné prostriedky.
 • Ak Komisia tento program schváli, rozhodovanie o financovaní projektov prejde na vnútroštátne orgány.
 • Za vykonávanie programu sú spoločne zodpovedné vnútroštátne orgány a Komisia.

Ako získať finančné prostriedky z ENRF?

Ak chcete vedieť, či je váš projekt oprávnený na získavanie podpory z EFNR:

 • najprv si overte podmienky s vnútroštátnym orgánom, ktorý zodpovedá za riadenie operačného programu vo vašej krajine,
 • potom nasledujte príslušné postupy, aby riadiaci orgán mohol skontrolovať oprávnenosť projektu a to, či projekt spĺňa príslušné výberové kritériá a investičné priority.

EMFF implementation

More information

The European Maritime And Fisheries Fund 2014-2020

Legal texts

The Common Provisions Regulation

The Common Provisions Regulation ((EU) No 1303/2013) defines a common set of rules for all ESI funds. This includes provisions concerning conditionality, performance review, arrangements for monitoring, reporting, evaluation and eligibility rules.

Basic regulation

 • REGULATION (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)