Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR)

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR)

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR)

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR)

EFMR to fundusz na rzecz unijnej polityki morskiej i rybołówstwa na lata 2014–2020.

Jest to jeden z pięciu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, które wzajemnie się uzupełniają i wspierają wzrost gospodarczy i zatrudnienie dzięki ożywieniu gospodarczemu w Europie.

Celem funduszu jest:

 • wspieranie rybaków w przechodzeniu na rybołówstwo zrównoważone
 • wspieranie społeczności nadmorskich w różnicowaniu lokalnej gospodarki
 • finansowanie projektów przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz podnoszenia jakości życia społeczności nadmorskich w Europie
 • ułatwianie dostępu do finansowania.

Jak działa fundusz

Fundusz jest wykorzystywany do współfinansowania projektów przy równoczesnym użyciu krajowych źródeł finansowania.

 • Każdemu z państw członkowskich przydzielana jest – w oparciu o wielkość jego sektora rybackiego – część ogólnego budżetu funduszu.
 • Następnie każde z państw opracowuje program operacyjny, wyszczególniając, na co chce wydać przydzielone mu środki finansowe.
 • Po przyjęciu programu przez Komisję organy krajowe podejmują decyzję co do tego, które projekty zostaną sfinansowane.
 • Władze krajowe i Komisja wspólnie odpowiadają za realizację programu.

Dostęp do finansowania w ramach EFMR

Aby sprawdzić, czy projekt kwalifikuje się do otrzymania wsparcia z EFMR:

 • Najpierw należy skontaktować się z krajowym urzędem, który odpowiada za zarządzanie programem operacyjnym w danym kraju.
 • Następnie należy postępować zgodnie ze stosownymi procedurami składania wniosków, aby instytucja zarządzająca mogła sprawdzić, czy projekt kwalifikuje się do otrzymania pomocy i czy spełnia on odpowiednie kryteria selekcji i priorytetów inwestycyjnych.

Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów

W grudniu 2013 r. Rada przyjęła rozporządzenie nr 1303/2013/UE w sprawie wspólnych przepisów, aby zmaksymalizować efektywność europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (obejmujących instrumenty finansowe polityki spójności, rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa). W rozporządzeniu tym zawarto zbiór zasad dotyczących funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Obejmują one przepisy w zakresie warunków, kontroli wyników, ustaleń dotyczących nadzoru, sprawozdawczości oraz zasad kwalifikowalności i oceny.

Więcej informacji

Europejski Fundusz Morski i Rybacki 2014–2020

Teksty prawne

Rozporządzenie podstawowe

Akty wykonawcze (rozporządzenia i decyzje)

 • Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 11 czerwca 2014 r. określająca roczny podział między państwa członkowskie zasobów ogólnych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
 • Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 15 lipca 2014 r. określająca priorytety Unii dotyczące polityki egzekwowania i kontroli w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
 • Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu prac na 2014 r. w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, dotyczącego wykorzystania operacyjnej pomocy technicznej, służąca jako decyzja w sprawie finansowania. Załącznik 1
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 771/2014 z dnia 14 lipca 2014 r. ustanawiające zasady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do:
  - modelu dla programów operacyjnych
  - struktury planów wyrównania dodatkowych kosztów ponoszonych przez podmioty gospodarcze zajmujące się połowami, hodowlą, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu niektórych produktów rybołówstwa i akwakultury z regionów najbardziej oddalonych,
  - wzoru przekazywania danych finansowych
  - treści sprawozdań z oceny ex ante
  - minimalnych wymogów dotyczących planu oceny, jakie należy przedłożyć w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego zgodnie z art. 56 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 772/2014 z dnia 14 lipca 2014 r. ustanawiające zasady dotyczące intensywności pomocy publicznej, które mają być stosowane w odniesieniu do łącznych wydatków kwalifikowalnych w związku z niektórymi działaniami finansowanymi w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 763/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w odniesieniu do charakterystyki technicznej działań informacyjnych i promocyjnych oraz wytycznych dotyczących reprodukcji symbolu Unii
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1232/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 w celu dostosowania zawartych w nim odniesień do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 i poprawiające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 215/2014
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1242/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. ustanawiające zasady, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do przedstawiania odpowiednich danych zbiorczych dotyczących operacji
  • Sprostowania do tego dokumentu opublikowano w następujących wersjach językowych: ES, IT, HU, LT i MT.
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1243/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. ustanawiające zasady, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 508/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do informacji, które mają być przekazywane przez państwa członkowskie, jak również do zapotrzebowania na dane oraz synergii między potencjalnymi źródłami danych
  • Sprostowania do tego dokumentu opublikowano w następujących wersjach językowych: ES, HU, LT i MT.
  • Amendment - Commission Implementing Regulation (EU) 2017/788 of 8 May 2017
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1362/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. ustanawiające zasady dotyczące uproszczonej procedury zatwierdzania niektórych zmian programów operacyjnych finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz przepisy dotyczące formatu i prezentacji rocznych sprawozdań z realizacji tych programów

Akty wykonawcze dotyczące rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, które mają wpływ na Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Akty delegowane

 

Akty delegowane dotyczące rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, które mają wpływ na Europejski Fundusz Morski i Rybacki