Visserij

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)

Het EFMZV is het nieuwe fonds voor het Europees beleid op het gebied van maritieme zaken en visserij voor 2014-2020.

Het is een van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen die samen door middel van groei en banen het herstel in Europa moeten aanzwengelen.

Het fonds:

 • helpt vissers bij de overgang naar duurzame visserij
 • ondersteunt kustgemeenschappen bij het diversifiëren van hun economie
 • financiert projecten voor meer nieuwe banen en een betere levenskwaliteit aan de Europese kusten
 • vereenvoudigt de toegang tot financiering

Financiële toewijzing per lidstaat

 
Hoe het werkt

Het fonds gaat samen met de nationale overheden projecten financieren.

 • Elk land krijgt een deel van de begroting van het fonds toegewezen, gebaseerd op de omvang van de visserijsector in dat land.
 • Elk land stelt dan een operationeel programma op, waarin staat hoe het geld zal worden uitgegeven.
 • Als de Commissie dit plan goedkeurt, mag de nationale overheid bepalen welke projecten geld krijgen.
 • De nationale autoriteiten en de Commissie zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma.

Subsidiabiliteit

Hoe weet u of uw project in aanmerking komt voor steun uit het EFMZV?

 • Informeer eerst bij de nationale autoriteit die in uw land met het beheer van het operationeel programma is belast.
 • Volg daarna de juiste aanvraagprocedure zodat de beheersautoriteit kan nagaan of uw project subsidiabel is, d.w.z. of het aan de geldende selectiecriteria en investeringsprioriteiten voldoet.

Nieuwe verordening

De Raad heeft in december 2013 een nieuwe verordening met gemeenschappelijke bepalingen (1303/2013) goedgekeurd voor de Europese structuur- en investeringsfondsen (voor het cohesiebeleid, plattelandsontwikkeling en visserij). Het gaat om regels voor alle structuur- en investeringsfondsen Hierin staan alle bepalingen over voorwaarden, controle, toezicht, verslaglegging, evaluatie en subsidiabiliteit in de komende programmeringsperiode.

Meer informatie

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 2014-2020

Wetteksten

Basisverordening

Uitvoeringsbesluiten (verordeningen, besluiten en beschikkingen)

 • Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 11 juni 2014 tot vaststelling van de naar jaar en lidstaat uitgesplitste verdeling van de totale middelen van het EFMZV
 • Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 15 juli 2014 tot vaststelling van de prioriteiten van de Unie voor het handhavings- en controlebeleid in het kader van het EFMZV
 • Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 18 juni 2014 tot vaststelling van het werkprogramma voor 2014 in het kader van het EFMZV ten behoeve van operationele technische bijstand (financieringsbesluit) Bijlage 1.
 • Uitvoeringsverordening (EU) nr. 771/2014 van de Commissie van 14 juli 2014 tot vaststelling van voorschriften uit hoofde van de EFMZV-Verordening betreffende:
  – het model voor operationele programma’s
  – de structuur van de plannen voor de compensatie van de extra kosten van de marktdeelnemers voor het vissen, het kweken, de verwerking en de afzet van bepaalde visserij- en aquacultuurproducten van de ultraperifere gebieden
  – het model voor de indiening van financiële gegevens
  – de inhoud van ex-ante-evaluatieverslagen
  – de minimumeisen voor het in het kader van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij in te dienen evaluatieplan overeenkomstig art. 56 van Verordening (EU) nr. 1303/2013
 • Uitvoeringsverordening (EU) nr. 772/2014 van de Commissie van 14 juli 2014 tot vaststelling van de voorschriften inzake de intensiteit van de overheidssteun die moet worden toegepast op de totale in aanmerking komende uitgaven voor bepaalde, uit hoofde van het EFMZV gefinancierde concrete acties
 • Uitvoeringsverordening (EU) nr. 763/2014 van de Commissie van 11 juli 2014 houdende uitvoeringsbepalingen voor de EFMZV-verordening met betrekking tot de technische kenmerken van voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen en instructies over de vormgeving van het embleem van de Unie
 • Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1232/2014 van de Commissie van 18 november 2014 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 215/2014 van de Commissie met het oog op aanpassing van de daarin vervatte verwijzingen naar Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 215/2014
 • Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1242/2014 van de Commissie van 20 november 2014 tot vaststelling van voorschriften op grond van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, met betrekking tot de presentatie van de relevante cumulatieve gegevens over concrete acties
  • Rectificatie in de volgende talen, die u kunt vinden door naar de betrokken taal over te schakelen: es, it, hu, lt en mt.
 • Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1243/2014 van de Commissie van 20 november 2014 tot vaststelling van voorschriften op grond van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, met betrekking tot de door de lidstaten te verstrekken informatie en inzake de gegevensbehoeften en de synergieën tussen mogelijke gegevensbronnen
  • Rectificatie in de volgende talen, die u kunt vinden door naar de betrokken taal over te schakelen: es, hu, lt en mt.
  • Amendment - Commission Implementing Regulation (EU) 2017/788 of 8 May 2017
 • Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1362/2014 van de Commissie van 18 december 2014 tot vaststelling van voorschriften inzake een vereenvoudigde procedure voor de goedkeuring van bepaalde wijzigingen van uit het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij gefinancierde operationele programma's en van voorschriften inzake de vorm en de presentatie van de jaarverslagen over de uitvoering van deze programma's

Uitvoeringsbesluiten van de verordening gemeenschappelijke bepalingen (VGB) met gevolgen voor het EFMZV

Gedelegeerde handelingen

 

Gedelegeerde handelingen in het kader van de gemeenschappelijke bepalingen, met gevolgen voor het EFMZV