Žuvininkystė

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF) – tai ES jūrų ir žuvininkystės politikos 2014–2020 metų fondas.

Tai vienas iš penkių Europos struktūrinių ir investicinių (ESI) fondų, kurie vienas kitą papildo ir kuriais siekiama skatinti augimu ir darbo vietų kūrimu grindžiamą ES atsigavimą.

Fondo lėšomis

 • žvejams padedama pereiti prie tausios žvejybos,
 • pakrančių bendruomenėms padedama įvairinti savo ekonominę veiklą,
 • finansuojami projektai, skirti naujoms darbo vietoms kurti ir gyvenimo Europos pakrantėse kokybei gerinti,
 • dėl jo paraiškų teikėjams lengviau gauti finansavimą.

Finansiniai asignavimai kiekvienai valstybei narei

 
Kaip tai veikia?

Fondo lėšos naudojamos projektams, kuriems skiriama ir nacionalinių lėšų, finansuoti.

 • Kiekvienai šaliai atsižvelgiant į jos žvejybos pramonės dydį skiriama tam tikra viso fondo biudžeto dalis.
 • Tuomet kiekviena šalis parengia veiksmų programą, kurioje nurodo, kaip ketina lėšas leisti.
 • Komisijai šią programą patvirtinus, nacionalinės institucijos turi nuspręsti, kurie projektai bus finansuojami.
 • Už programos įgyvendinimą drauge atsakingos nacionalinės institucijos ir Komisija.

Kaip gauti EJRŽF lėšų

Norėdami sužinoti, ar jūsų projektas atitinka reikalavimus gauti EJRŽF paramą,

 • pirmiausia kreipkitės į nacionalinę instituciją atsakingą už veiksmų programą jūsų šalyje.
 • Paskui atlikite reikiamus paraiškos teikimo formalumus, kad atsakingoji institucija galėtų patikrinti jūsų projekto tinkamumą ir ar jis atitinka reikiamus atrankos kriterijus ir investicinius prioritetus.

Bendrųjų nuostatų reglamentas

Kad padidintų Europos struktūrinių ir investicinių fondų, apimančių sanglaudos politikos, kaimo plėtros ir žuvininkystės finansines priemones, veiksmingumą, 2013 m. gruodį Taryba priėmė Bendrųjų nuostatų reglamentą ((ES) Nr. 1303/2013). Juo nustatomos bendros visų Europos struktūrinių ir investicinių fondų taisyklės. Į jas įtrauktos su sąlygomis, veiklos rezultatų peržiūra, stebėjimo tvarka, ataskaitų teikimu, vertinimu ir tinkamumu finansuoti susijusios nuostatos.

Daugiau informacijos

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas, 2014–2020 m.

Teisiniai dokumentai

Pagrindinis reglamentas

 • 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF).

Įgyvendinimo aktai (reglamentai ir sprendimai)

Bendrųjų nuostatų reglamento (BNR) įgyvendinimo aktai, turintys poveikio EJRŽF

Deleguotieji aktai

 

Bendrųjų nuostatų reglamento (BNR) deleguotieji aktai, turintys poveikio EJRŽF