Kalastus

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)

EMKR on EU:n meri- ja kalastuspolitiikkaa tukeva rahasto kaudelle 2014–2020.

Se on yksi viidestä toisiaan täydentävästä Euroopan rakenne- ja investointirahastosta (ERI), joilla pyritään edistämään talouskasvua ja työllisyyttä EU:ssa.

Meri- ja kalatalousrahasto

 • auttaa kalastajia siirtymään kestävään kalastukseen
 • tukee rannikkoyhteisöjä taloudellisen toiminnan monipuolistamisessa
 • rahoittaa hankkeita, joilla luodaan työpaikkoja ja parannetaan elämänlaatua EU:n rannikkoseuduilla
 • helpottaa rahoituksen saantia.

Jäsenvaltiokohtainen rahoitus

 
Rahaston toiminta

Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta myönnetään tukea hankkeille, jotka saavat myös kansallista rahoitusta.

 • Rahaston varat jaetaan EU-maiden kesken suhteessa niiden kalatalouden kokoon.
 • Kukin maa laatii toimintasuunnitelman sille varatun rahoitusosuuden käytöstä.
 • Kun komissio on hyväksynyt suunnitelman, kansalliset viranomaiset päättävät, mille hankkeille rahoitusta lopulta myönnetään.
 • Komissio ja kansalliset viranomaiset valvovat yhdessä toimintasuunnitelman toteutumista.

Miten EMKR:n rahoitusta voi saada?

Voit hakea EMKR:n rahoitusta myös omalle hankkeellesi:

 • Tarkista ensin rahoitusmahdollisuudet toimintasuunnitelman hallinnoinnista vastaavalta kansalliselta viranomaiselta.
 • Hae tämän jälkeen rahoitusta hakumenettelyn mukaisesti. Hallinnoiva viranomainen tarkistaa hankkeesi tukikelpoisuuden ja sen, onko hanke asetettujen valintaperusteiden ja investointiprioriteettien mukainen.

Yhteisiä säännöksiä koskeva asetus

Rakenne- ja investointirahastojen rahoitus kattaa koheesiopolitiikan, maaseudun kehittämisen ja kalatalouden rahoitusvälineet. Jotta rahastojen vaikuttavuus voitaisiin maksimoida, neuvosto hyväksyi joulukuussa 2013 yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen (asetus (EU) N:o 1303/2013). Asetuksella otetaan käyttöön yhteiset säännöt kaikille ERI-rahastoille. Säännöt koskevat mm. rahoituksen ehdollisuutta, tulosarviointia, seuranta-, raportointi- ja arviointijärjestelyjä ja tukikelpoisuusvaatimuksia.

Lisätietoa

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 2014–2020

Lainsäädäntö

Perusasetus

Täytäntöönpanosäädökset (asetukset ja päätökset)

 • Komission täytäntöönpanopäätös 11.6.2014 Euroopan meri- ja kalatalousrahaston kokonaismäärärahojen vuosijakauman vahvistamisesta
 • Komission täytäntöönpanopäätös 15.7.2014 Euroopan meri- ja kalastusrahaston mukaisten unionin täytäntöönpano- ja valvontapoliittisten painopisteiden yksilöimisestä
 • Komission täytäntöönpanopäätös 18.6.2014 Euroopan meri- ja kalastusrahaston operatiivista teknistä apua koskevan vuoden 2014 työohjelman hyväksymisestä (rahoituspäätös) – Liite 1
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 771/2014, 14.7.2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahaston puitteissa esitettävien
  - toimintaohjelmien mallia
  - syrjäisimpien alueiden tiettyjen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kalastuksessa, viljelyssä, jalostuksessa ja markkinoille saattamisessa toimijoille aiheutuvien lisäkustannusten korvaamista koskevien suunnitelmien rakennetta
  - rahoitustietojen toimittamisessa käytettävää mallia
  - ennakkoarviointikertomusten sisältöä sekä
  - arviointisuunnitelman vähimmäisvaatimuksia koskevien sääntöjen vahvistamisesta Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta annetun asetuksen nojalla asetuksen (EU) N:o 1303/2013 56 artiklan mukaisesti.
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 772/2014, 14.7.2014, tiettyjen Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta rahoitettavien toimien tukikelpoisten menojen kokonaismäärään sovellettavien julkisen tuen intensiteettiä koskevien sääntöjen vahvistamisesta
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 763/2014, 11.7.2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta annetun asetuksen soveltamista koskevista säännöistä tiedotus- ja julkistamistoimenpiteiden teknisten ominaisuuksien ja unionin symbolin laatimisohjeiden osalta
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1232/2014, 18.11.2014, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 215/2014 muuttamisesta siinä olevien viittausten mukauttamiseksi koskemaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 508/2014 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 215/2014 oikaisemisesta
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1242/2014, 20.11.2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta annetun asetuksen (EU) N:o 508/2014 nojalla annettavista säännöistä toimia koskevien kumulatiivisten tietojen esittämisen osalta
  • Tämän asiakirjan oikaisu on julkaistu tällä verkkosivulla seuraavilla kielillä: espanja, italia, liettua, malta ja unkari.
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1243/2014, 20.11.2014, meri- ja kalatalousrahastosta annetun asetuksen (EU) N:o 508/2014 nojalla annettavista säännöistä, jotka koskevat jäsenvaltioilta vaadittavia tietoja sekä tietotarpeita ja mahdollisten tietolähteiden välisiä synergioita
  • Tämän asiakirjan oikaisu on julkaistu tällä verkkosivulla seuraavilla kielillä: espanja, liettua, malta ja unkari.
  • Amendment - Commission Implementing Regulation (EU) 2017/788 of 8 May 2017
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1362/2014, 18.12.2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta rahoitettavien toimintaohjelmien tiettyjen muutosten hyväksymisessä sovellettavaa yksinkertaistettua menettelyä koskevista säännöistä ja kyseisten ohjelmien vuotuisten täytäntöönpanokertomusten muotoa ja esittämistä koskevista säännöistä

Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen täytäntöönpanosäädökset, jotka vaikuttavat EMKR-asetukseen

Delegoidut säädökset

 

Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen delegoidut säädökset, jotka vaikuttavat EMKR-asetukseen