Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF)

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF)

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF)

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF)

Information about EU’s corona response is available on Coronavirus response: Fisheries and aquaculture

Information on funding after 2020 is available here: EU budget: Commission proposes a new fund to invest in the maritime economy and support fishing communities)

EMKF on fond, mille eesmärk on ELi merendus- ja kalanduspoliitika elluviimine ajavahemikus 2014–2020.

See on üks viiest Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondist, mis täiendavad üksteist ning püüavad edendada majanduskasvule ja töökohtade loomisele tuginevat taastumist Euroopas.

Fondiga

 • aidatakse kaluritel minna üle säästvale kalapüügile;
 • toetatakse rannikukogukondi oma majanduse mitmekesistamisel;
 • rahastatakse projekte, mille raames luuakse uusi töökohti ja parandatakse Euroopa rannikualade elukvaliteeti;
 • lihtsustatakse taotlejate juurdepääsu rahalistele vahenditele.

Kuidas see toimib?

Fondi kasutatakse projektide kaasrahastamiseks koos liikmesriikidega.

 • Igale riigile eraldatakse osa fondi kogueelarvest, tuginedes tema kalandustööstuse suurusele.
 • Iga riik koostab seejärel rakenduskava, milles näidatakse, kuidas raha kavatsetakse kasutada.
 • Kui komisjon kava heaks kiidab, siis on juba riiklike ametiasutuste pädevuses otsustada, milliseid projekte rahastatakse.
 • Riiklikud ametiasutused ja komisjon vastutavad ühiselt rakenduskava rakendamise eest.

Juurdepääs EMKFi rahalistele vahenditele

Selleks et teada saada, kas Teie projekt on EMKFi raames rahastamiskõlblik:

 • kontrollige seda kõigepealt riiklikult ametiasutuselt, kes vastutab rakenduskava haldamise eest Teie riigis;
 • seejärel järgige asjakohast taotlemise korda, et korraldusasutus saaks kontrollida Teie projekti rahastamiskõlblikkust ning seda, kas see vastab asjakohastele valikukriteeriumidele ja investeerimisprioriteetidele.

EMFF implementation

More information

The European Maritime And Fisheries Fund 2014-2020

Legal texts

The Common Provisions Regulation

The Common Provisions Regulation ((EU) No 1303/2013) defines a common set of rules for all ESI funds. This includes provisions concerning conditionality, performance review, arrangements for monitoring, reporting, evaluation and eligibility rules.

Basic regulation

 • REGULATION (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)