Kalandus

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF)

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF)

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF)

EMKF on fond, mille eesmärk on ELi merendus- ja kalanduspoliitika elluviimine ajavahemikus 2014–2020.

See on üks viiest Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondist, mis täiendavad üksteist ning püüavad edendada majanduskasvule ja töökohtade loomisele tuginevat taastumist Euroopas.

Fondiga

 • aidatakse kaluritel minna üle säästvale kalapüügile;
 • toetatakse rannikukogukondi oma majanduse mitmekesistamisel;
 • rahastatakse projekte, mille raames luuakse uusi töökohti ja parandatakse Euroopa rannikualade elukvaliteeti;
 • lihtsustatakse taotlejate juurdepääsu rahalistele vahenditele.

Rahalised vahendid liikmesriikide kaupa

 
Kuidas see toimib?

Fondi kasutatakse projektide kaasrahastamiseks koos liikmesriikidega.

 • Igale riigile eraldatakse osa fondi kogueelarvest, tuginedes tema kalandustööstuse suurusele.
 • Iga riik koostab seejärel rakenduskava, milles näidatakse, kuidas raha kavatsetakse kasutada.
 • Kui komisjon kava heaks kiidab, siis on juba riiklike ametiasutuste pädevuses otsustada, milliseid projekte rahastatakse.
 • Riiklikud ametiasutused ja komisjon vastutavad ühiselt rakenduskava rakendamise eest.

Juurdepääs EMKFi rahalistele vahenditele

Selleks et teada saada, kas Teie projekt on EMKFi raames rahastamiskõlblik:

 • kontrollige seda kõigepealt riiklikult ametiasutuselt, kes vastutab rakenduskava haldamise eest Teie riigis;
 • seejärel järgige asjakohast taotlemise korda, et korraldusasutus saaks kontrollida Teie projekti rahastamiskõlblikkust ning seda, kas see vastab asjakohastele valikukriteeriumidele ja investeerimisprioriteetidele.

Ühissätete määrus

Selleks et võimalikult palju suurendada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide (mis hõlmavad ühtekuuluvuspoliitika, maaelu arengu ja kalanduse rahastamisvahendeid) tõhusust, võttis nõukogu vastu ühissätete määruse ((EL) nr 1303/2013). Määruses sätestatakse kõiki Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde käsitlevad ühised eeskirjad. See hõlmab sätteid, mis käsitlevad tingimuslikkust ja tulemuslikkuse hindamist ning seiret, aruandlust, hindamist ja abikõlblikkust hõlmavat korda.

Lisateave

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014–2020

Õigusaktid

Algmäärus

Rakendusaktid (määrused ja otsused)

 • Komisjoni rakendusotsus, 11. juuni 2014, milles sätestatakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist kasutada olevate koguvahendite iga-aastane jaotus liikmesriikide kaupa.
 • Komisjoni rakendusotsus, 15. juuli 2014, millega määratakse kindlaks liidu prioriteedid õigusnormide täitmise tagamise ja kontrollipoliitika valdkonnas Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi raames.
 • Komisjoni rakendusotsus, 18. juuni 2014, millega EMKFi raames võetakse vastu 2014. aasta tööprogramm tegevuse tehnilise abi jaoks, mis kujutab endast rahastamisotsust. 1. lisa.
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 771/2014, 14. juuli 2014, milles sätestatakse kooskõlas EMKFi määrusega eeskirjad seoses järgmisega:
  - rakenduskavade näidis;
  - teatavate kalapüügi- ja vesiviljelustoodete püüdmisel, kasvatamisel, töötlemisel ja turustamisel äärepoolseimate piirkondade käitajatel tekkinud lisakulude hüvitamise kavade struktuur;
  - finantsandmete edastamise näidis;
  - eelhindamise aruannete sisu;
  - EMKFi raames esitatava hindamiskava miinimumnõuded kooskõlas määruse (EL) nr 1303/2013 artikliga 56.
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 772/2014, 14. juuli 2014, millega sätestatakse eeskirjad selle riigiabi osatähtsuse kohta, mida kohaldatakse teatavate toimingute abikõlblike kogukulude suhtes, mida rahastatakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 763/2014, 11. juuli 2014, millega kehtestatakse EMKFi määruse kohaldamise eeskirjad seoses teavitamis- ja avalikustamismeetmete tehnilise kirjeldusega ning liidu embleemi loomise juhistega
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1232/2014, 18. november 2014, millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 215/2014, et kohandada selles sisalduvaid viiteid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 508/2014 ning parandada rakendusmäärust (EL) nr 215/2014
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1242/2014, 20. november 2014, milles sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) eeskirjad tegevuste kohta esitatavate kumulatiivsete andmete jaoks
  • Käesoleva dokumendi parandused on avaldatud selle lehekülje järgmistes keeleversioonides: es, it, hu, lt ja mt.
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1243/2014, 20. november 2014, milles sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) eeskirjad liikmesriikide esitatava teabe ning andmevajaduse ja võimalike andmeallikate vahelise sünergia kohta
  • Käesoleva dokumendi parandused on avaldatud selle lehekülje järgmistes keeleversioonides: es, hu, lt ja mt.
  • Amendment - Commission Implementing Regulation (EU) 2017/788 of 8 May 2017
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1362/2014, 18. detsember 2014, millega kehtestatakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist rahastatavates rakenduskavades tehtavate teatavate muudatuste heakskiitmise lihtsustatud menetluse eeskirjad ja nende rakenduskavade rakendamise aastaaruannete vormi ja esitamist käsitlevad eeskirjad

Ühissätete määruse rakendusaktid, mis mõjutavad EMKFi

Delegeeritud õigusaktid

 

Ühissätete määruse delegeeritud õigusaktid, mis mõjutavad EMKFi