Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

Information about EU’s corona response is available on Coronavirus response: Fisheries and aquaculture

Information on funding after 2020 is available here: EU budget: Commission proposes a new fund to invest in the maritime economy and support fishing communities)

Το ΕΤΘΑ είναι το Ταμείο Θαλάσσιας και Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020.

Είναι ένα από τα πέντε Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) που αλληλοσυμπληρώνονται και στηρίζουν την ανάκαμψη στην Ευρώπη με βάση την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Το Ταμείο

 • βοηθά τους αλιείς στη μετάβασή τους προς μια βιώσιμη αλιεία
 • στηρίζει τις παράκτιες κοινότητες στη διαφοροποίηση των οικονομιών τους
 • χρηματοδοτεί έργα που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στις ευρωπαϊκές παράκτιες περιοχές
 • διευκολύνει την πρόσβαση των αιτούντων στη χρηματοδότηση.

Πώς λειτουργεί

το Ταμείο συγχρηματοδοτεί έργα από κοινού με εθνικούς πόρους.

 • Κάθε χώρα λαμβάνει μερίδιο από τον συνολικό προϋπολογισμό του Ταμείου, ανάλογα με το μέγεθος του αλιευτικού της τομέα.
 • Στη συνέχεια, καταρτίζει επιχειρησιακό πρόγραμμα, στο οποίο διευκρινίζει πώς σκοπεύει να δαπανήσει τους χορηγηθέντες πόρους.
 • Μόλις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το πρόγραμμα αυτό, εναπόκειται στις εθνικές αρχές να αποφασίσουν ποια έργα θα χρηματοδοτηθούν.
 • Οι εθνικές αρχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν από κοινού την ευθύνη της εκτέλεσης του προγράμματος.

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση του ΕΤΘΑ

Για να διαπιστώσετε αν το έργο σας είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ:

 • Κατ΄αρχάς, ρωτήστε την εθνική αρχή που είναι αρμόδια για τη διαχείριση του επιχειρησιακού προγράμματος στη χώρα σας.
 • Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις σχετικές διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, ώστε η διαχειριστική αρχή να μπορεί να ελέγξει την επιλεξιμότητα του έργου σας και το κατά πόσο πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής και τις επενδυτικές προτεραιότητες.

EMFF implementation

More information

The European Maritime And Fisheries Fund 2014-2020

Legal texts

The Common Provisions Regulation

The Common Provisions Regulation ((EU) No 1303/2013) defines a common set of rules for all ESI funds. This includes provisions concerning conditionality, performance review, arrangements for monitoring, reporting, evaluation and eligibility rules.

Basic regulation

 • REGULATION (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)