Αλιεία

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

Το ΕΤΘΑ είναι το Ταμείο Θαλάσσιας και Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020.

Είναι ένα από τα πέντε Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) που αλληλοσυμπληρώνονται και στηρίζουν την ανάκαμψη στην Ευρώπη με βάση την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Το Ταμείο

 • βοηθά τους αλιείς στη μετάβασή τους προς μια βιώσιμη αλιεία
 • στηρίζει τις παράκτιες κοινότητες στη διαφοροποίηση των οικονομιών τους
 • χρηματοδοτεί έργα που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στις ευρωπαϊκές παράκτιες περιοχές
 • διευκολύνει την πρόσβαση των αιτούντων στη χρηματοδότηση.

Κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων ανά κράτος μέλος

 
Πώς λειτουργεί

το Ταμείο συγχρηματοδοτεί έργα από κοινού με εθνικούς πόρους.

 • Κάθε χώρα λαμβάνει μερίδιο από τον συνολικό προϋπολογισμό του Ταμείου, ανάλογα με το μέγεθος του αλιευτικού της τομέα.
 • Στη συνέχεια, καταρτίζει επιχειρησιακό πρόγραμμα, στο οποίο διευκρινίζει πώς σκοπεύει να δαπανήσει τους χορηγηθέντες πόρους.
 • Μόλις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το πρόγραμμα αυτό, εναπόκειται στις εθνικές αρχές να αποφασίσουν ποια έργα θα χρηματοδοτηθούν.
 • Οι εθνικές αρχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν από κοινού την ευθύνη της εκτέλεσης του προγράμματος.

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση του ΕΤΘΑ

Για να διαπιστώσετε αν το έργο σας είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ:

 • Κατ΄αρχάς, ρωτήστε την εθνική αρχή που είναι αρμόδια για τη διαχείριση του επιχειρησιακού προγράμματος στη χώρα σας.
 • Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις σχετικές διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, ώστε η διαχειριστική αρχή να μπορεί να ελέγξει την επιλεξιμότητα του έργου σας και το κατά πόσο πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής και τις επενδυτικές προτεραιότητες.

Κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων

Τον Δεκέμβριο του 2013, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό περί καθορισμού κοινών διατάξεων ((ΕΕ) αριθ. 1303/2013) με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) (τα οποία περιλαμβάνουν τα χρηματοδοτικά μέσα για την πολιτική συνοχής, την αγροτική ανάπτυξη και την αλιεία). Ο κανονισμός αυτός θεσπίζει κοινούς κανόνες για όλα τα ΕΔΕΤ. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει διατάξεις για τις προϋποθέσεις, την επανεξέταση των επιδόσεων, την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων, την αξιολόγηση, και τους κανόνες επιλεξιμότητας.

Περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

Νομικές πράξεις

Βασικός κανονισμός

 • Κανονισμός (EΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Εκτελεστικές πράξεις (κανονισμοί και αποφάσεις)

 • Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της 11ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό της ετήσιας κατανομής, ανά κράτος μέλος, των συνολικών πόρων του ΕΤΘΑ.
 • Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της 15ης Ιουλίου 2014 για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της Ένωσης για την πολιτική επιβολής και ελέγχου στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ.
 • Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της 18ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την έγκριση του προγράμματος εργασίας για το 2014 στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ, όσον αφορά τη χρήση της επιχειρησιακής τεχνικής βοήθειας, που χρησιμεύει ως απόφαση χρηματοδότησης. Παράρτημα 1.
 • Εκτελεστικός κανονισμός (EΕ) αριθ. 771/2014 της14ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΤΘΑ όσον αφορά:
  - το υπόδειγμα για τα επιχειρησιακά προγράμματα,
  - τη δομή των προγραμμάτων αντιστάθμισης του πρόσθετου κόστους με το οποίο επιβαρύνονται οι οικονομικοί φορείς κατά την αλίευση, καλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία ορισμένων αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές,
  - το υπόδειγμα για τη διαβίβαση δημοσιονομικών στοιχείων,
  - το περιεχόμενο των εκθέσεων εκ των προτέρων αξιολόγησης και
  - τις ελάχιστες απαιτήσεις για το σχέδιο αξιολόγησης που πρέπει να υποβληθεί στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ σύμφωνα με το άρθρο 56 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1303/2013.
 • Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 772/2014 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2014 για τον καθορισμό των κανόνων σχετικά με την ένταση των κρατικών ενισχύσεων που πρέπει να εφαρμόζονται στο σύνολο των επιλέξιμων δαπανών ορισμένων δράσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΘΑ.
 • Εκτελεστικός κανονισμός (EΕ) αριθ. 763/2014 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του ΕΤΘΑ, όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας καθώς και οδηγίες για τη δημιουργία εμβλήματος της Ένωσης.
 • Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής για την προσαρμογή των αναφορών του στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τη διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014
 • Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1242/2014 της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά την παρουσίαση των σχετικών σωρευτικών δεδομένων για τις πράξεις
  • Διορθωτικά αυτού το εγγράφου δημοσιεύτηκαν στις ακόλουθες γλώσσες αυτής της σελίδας: es, it, hu, lt and mt.
 • Εκτελεστικός κανονισμός (EE) αριθ. 1243/2014 της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν τα κράτη μέλη, καθώς και τις ανάγκες σε δεδομένα και τις συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων
  • Διορθωτικά αυτού το εγγράφου δημοσιεύτηκαν στις ακόλουθες γλώσσες αυτής της σελίδας: es, it, hu, lt and mt.
  • Amendment - Commission Implementing Regulation (EU) 2017/788 of 8 May 2017
 • Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και κανόνων σχετικά με τη μορφή και την παρουσίαση των ετήσιων εκθέσεων για την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων

Εκτελεστικές πράξεις του κανονισμού περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ) που επηρεάζουν το ΕΤΘΑ.

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

 

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του κανονισμού περί καθορισμού κοινών διατάξεων (ΚΚΔ) που επηρεάζουν το ΕΤΘΑ.