Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)

Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)

Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)

Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)

Information about EU’s corona response is available on Coronavirus response: Fisheries and aquaculture

Information on funding after 2020 is available here: EU budget: Commission proposes a new fund to invest in the maritime economy and support fishing communities)

ЕФМДР е новият фонд за политиките на ЕС в областта на морското дело и рибарството за периода 2014 – 2020 г.

Той е един от петте европейски структурни и инвестиционни фонда, които се допълват взаимно и имат за цел насърчаване на растежа и заетостта в Европа.

С фонда се:

 • помага на рибарите при прехода към устойчиво рибарство,
 • подкрепят крайбрежните общности при диверсифицирането на тяхната икономика,
 • финансират проекти, чрез които се създават нови работни места и се подобрява качеството на живот по европейското крайбрежие,
 • улеснява достъпът до финансиране.

Как работи ЕФМДР

Фондът се използва за финансиране на проекти в съчетание с национално финансиране.

 • На всяка страна се предоставя дял от общия бюджет на фонда въз основа на мащаба на нейната риболовна индустрия.
 • След това всяка страна изготвя оперативна програма, в която посочва как смята да изразходва средствата.
 • След като Комисията одобри тази програма, националните органи решават кои проекти да бъдат финансирани.
 • Националните органи и Комисията носят съвместна отговорност за изпълнението на програмата.

Достъп до финансиране от ЕФМДР

За да разберете дали вашият проект отговоря на критериите за подкрепа по ЕФМДР:

 • Първо се обърнете към националния орган, който отговаря за управлението на оперативната програма във вашата страна.
 • След това следвайте съответните процедури за кандидатстване, за да може управляващият орган да провери дали вашият проект отговаря на критериите за подбор и на инвестиционните приоритети.

EMFF implementation

More information

The European Maritime And Fisheries Fund 2014-2020

Legal texts

The Common Provisions Regulation

The Common Provisions Regulation ((EU) No 1303/2013) defines a common set of rules for all ESI funds. This includes provisions concerning conditionality, performance review, arrangements for monitoring, reporting, evaluation and eligibility rules.

Basic regulation

 • REGULATION (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)