Рибарство

Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)

Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)

Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)

ЕФМДР е новият фонд за политиките на ЕС в областта на морското дело и рибарството за периода 2014 – 2020 г.

Той е един от петте европейски структурни и инвестиционни фонда, които се допълват взаимно и имат за цел насърчаване на растежа и заетостта в Европа.

С фонда се:

 • помага на рибарите при прехода към устойчиво рибарство,
 • подкрепят крайбрежните общности при диверсифицирането на тяхната икономика,
 • финансират проекти, чрез които се създават нови работни места и се подобрява качеството на живот по европейското крайбрежие,
 • улеснява достъпът до финансиране.

Разпределение на средствата по държави членки

 
Как работи ЕФМДР

Фондът се използва за финансиране на проекти в съчетание с национално финансиране.

 • На всяка страна се предоставя дял от общия бюджет на фонда въз основа на мащаба на нейната риболовна индустрия.
 • След това всяка страна изготвя оперативна програма, в която посочва как смята да изразходва средствата.
 • След като Комисията одобри тази програма, националните органи решават кои проекти да бъдат финансирани.
 • Националните органи и Комисията носят съвместна отговорност за изпълнението на програмата.

Достъп до финансиране от ЕФМДР

За да разберете дали вашият проект отговоря на критериите за подкрепа по ЕФМДР:

 • Първо се обърнете към националния орган, който отговаря за управлението на оперативната програма във вашата страна.
 • След това следвайте съответните процедури за кандидатстване, за да може управляващият орган да провери дали вашият проект отговаря на критериите за подбор и на инвестиционните приоритети.

Регламент за определяне на общоприложими разпоредби

През декември 2013 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 1303/2013 за определяне на общоприложими разпоредби с цел повишаване на ефективността на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове), включващи финансовите инструменти за политиката за сближаване, развитието на селските райони и рибарството. В него се определя набор от общи правила за всички ЕСИ фондове. Те включват разпоредби за условията, прегледа на изпълнението, мониторинга, докладването, оценката и правилата за допустимост.

Повече информация

Европейският фонд за морско дело и рибарство (2014 – 2020 г.)

Правни текстове

Основен регламент

 • Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)

Актове за изпълнение (регламенти и решения)

 • Решение за изпълнение на Комисията от 11 юни 2014 г. за определяне на годишното разпределение по държави членки на общите ресурси от ЕФМДР
 • Решение за изпълнение на Комисията от 15 юли 2014 г. за определяне на приоритетите на Съюза във връзка с политиката за изпълнение и контрол в рамките на ЕФМДР
 • Решение за изпълнение на Комисията от 18 юни 2014 г. за приемане на работната програма за 2014 г. в рамките на ЕФМДР за използването на оперативна техническа помощ, изпълняващо функцията на решение за финансиране; приложение 1
 • Регламент за изпълнение (ЕС) № 771/2014 на Комисията от 14 юли 2014 г. за установяване на правила съгласно Регламента за ЕФМДР по отношение на:
  – модела за оперативните програми,
  – структурата на плановете за компенсирането на допълнителните разходи, направени от операторите във връзка с риболова, отглеждането, преработването и предлагането на пазара на определени продукти от риболов и аквакултури от най-отдалечените региони,
  – образеца за предаване на финансови данни,
  – съдържанието на докладите за предварителна оценка,
  – минималните изисквания за плана за оценка, които трябва да бъдат представени в рамките на ЕФМДР в съответствие с чл. 56 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
 • Регламент за изпълнение (ЕС) № 772/2014 на Комисията от 14 юли 2014 г. за определяне на правилата относно интензитета на публичната помощ спрямо общите допустими разходи за някои операции, финансирани от ЕФМДР
 • Регламент за изпълнение (ЕС) № 763/2014 на Комисията от 11 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламента за ЕФМДР по отношение на техническите характеристики на мерките за информация и популяризиране, както и на инструкциите за създаване на емблема на Съюза
 • Регламент за изпълнение (ЕС) № 1232/2014 на Комисията от 18 ноември 2014 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 215/2014 на Комисията с цел адаптиране на позоваванията на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета в него и за поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 215/2014
 • Регламент за изпълнение (ЕС) № 1242/2014 на Комисията от 20 ноември 2014 г. за установяване на правила в съответствие с Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на представянето на съответните общи данни за операциите
  • Поправки на този документ са публикувани на следните езици: испански, италиански, унгарски, литовски и малтийски.
 • Регламент за изпълнение (ЕС) № 1243/2014 на Комисията от 20 ноември 2014 г. за установяване на правила в съответствие с Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на информацията, която следва да бъде изпратена от държавите членки, както и по отношение на нуждите от данни и синергиите между евентуалните източници на данни
  • Поправки на този документ са публикувани на следните езици: испански, унгарски, литовски и малтийски.
  • Amendment - Commission Implementing Regulation (EU) 2017/788 of 8 May 2017
 • Регламент за изпълнение (ЕС) № 1362/2014 на Комисията от 18 декември 2014 г. за определяне на правила за опростена процедура за одобряването на някои изменения на оперативните програми, финансирани по линия на Европейския фонд за морско дело и рибарство, и на правила за формàта и представянето на годишните доклади за изпълнението на тези програми

Актове за изпълнение на Регламента за определяне на общоприложими разпоредби, които се отнасят до ЕФМДР

Делегирани актове

 

Делегирани актове във връзка с Регламента за определяне на общоприложими разпоредби, които се отнасят до ЕФМДР