Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFRH) (2007-2013)

Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFRH) (2007-2013)

Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFRH) (2007-2013)

Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFRH) (2007-2013)

Z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo sa poskytujú prostriedky, ktoré rybársky priemysel a pobrežné komunity potrebujú na prispôsobenie sa meniacim podmienkam a posilnenie svojej hospodárskej rentability a ekologickej udržateľnosti.

Časť z prostriedkov EÚ určených pre rybársky priemysel sa poskytuje na rozvoj rybárskych oblastí, v tomto prípade vo Fínsku. © Lionel Flageul

EFRH disponuje na obdobie rokov 2007 až 2013 rozpočtom vo výške 4,3 miliardy EUR. Finančné prostriedky môžu čerpať všetky sektory tohto priemyselného odvetvia – morský a riečny rybolov, akvakultúra (chov vodných živočíchov a pestovanie rastlín), spracovateľský sektor a uvádzanie rybárskych výrobkov na trh. Osobitná pozornosť je venovaná tým rybárskym komunitám, ktoré boli najviac postihnuté nedávnymi zmenami v tomto odvetví.

Projekty sú financované na základe strategických plánov a operačných programov, ktoré vypracovali vnútroštátne orgány. Z prostriedkov EFRH sa prioritne financuje týchto päť oblastí:

  • zmena veľkosti rybárskej flotily (napr. podpora vyradenia rybárskych plavidiel);
  • akvakultúra, spracovanie, uvádzanie na trh a riečny rybolov (napr. podpora orientácie na ekologickejšie výrobné postupy);
  • opatrenia v spoločnom záujme (napr. zlepšenie vystopovateľnosti produktov a ich označovania);
  • udržateľný rozvoj rybárskych oblastí (napr. podpora diverzifikácie miestnej ekonomiky);
  • technická pomoc na financovanie správy fondu.

Ďalšie informácie:

Úradné dokumenty

Axis 4