Kalandus

Euroopa Kalandusfond (EKF) (2007-2013)

Euroopa Kalandusfond (EKF) (2007-2013)

Euroopa Kalandusfond (EKF) (2007-2013)

Euroopa Kalandusfond (EKF) rahastab kalandussektorit ja rannikualade asumeid eesmärgiga aidata neil kohaneda sektoris toimuvate muutustega ning muutuda majanduslikult paindlikuks ja ökoloogiliselt jätkusuutlikuks.

Osa ELi kalandusele suunatud vahenditest läheb ka Soomes kalastuspiirkondade arenguks. © Lionel Flageul

Ajavahemikul 2007–2013 on EKFi eelarve 4,3 miljardit eurot. See raha on kättesaadav asjaomase tööstusharu kõigile sektoritele, milleks on näiteks kalapüük meredel ja siseveekogudel, vesiviljelus (kala- ja karbi- ning veetaimede kasvatus) ning kalandustoodete töötlemine ja turustamine. Erilist tähelepanu pööratakse sellistele kalapüügiga tegelevatele kogukondadele, keda sektoris toimunud hiljutised muutused kõige rohkem mõjutavad.

Projekte rahastatakse liikmesriikide koostatud strateegiliste kavade ja tegevuskavade alusel. EKFi poolsel rahastamisel on viis prioriteetset valdkonda:

  • laevastiku kohandamine (näiteks kalapüügialuste vanametalliks lammutamise toetamine);
  • vesiviljelus, töötlemine ja turustamine ning püük siseveekogudel (näiteks keskkonnasõbralikematele tootmismeetoditele ülemineku toetamine);
  • ühist huvi pakkuvad meetmed (näiteks toodete jälgimise või märgistamise parandamine);
  • kalapüügipiirkondade jätkusuutlik areng (näiteks toetus kohaliku majanduse mitmekesistamisele);
  • tehniline abi fondi haldamise rahastamiseks.

Täiendavaks lugemiseks:

Ametlikud dokumendid

Axis 4

 

[search:European Fisheries Fund,fleet,aquaculture]
[news:42138]