Fiske

Operativa program

Operativa program

Operativa program

Europeiska fiskerifonden

I de operativa programmen förklarar EU-länderna vilka åtgärder inom Europeiska fiskerifondens olika prioriterade områden för 2007–2013 de vill stödja och varför. Programmen innehåller också en finansieringsplan som för varje år beskriver hur budgeten fördelas på de olika områdena under programperioden.

De operativa programmen måste godkännas av kommissionen, som kontrollerar att de ligger i linje med den gemensamma fiskeripolitikens mål och med EU:s övriga politikområden och prioriteringar. Programmen måste också följa ländernas nationella strategiska planer.

Operativa program för 2007–2013