Ribištvo

Operativni programi

Operativni programi

Operativni programi

Evropski sklad za ribištvo (ESR)

Operativni programi vsebujejo utemeljitev in opis ukrepov, s katerimi bodo nacionalni organi podprli prednostna področja v okviru Evropskega sklad za ribištvo v obdobju 2007–2013. Programi vsebujejo tudi finančni načrt z razčlenitvijo finančnih sredstev po letih in zneskih za posamezna prednostna področja za celotno programsko obdobje.

Operativne programe potrdi Komisija, ki tudi preveri skladnost s cilji skupne ribiške politike in drugimi ustreznimi politikami EU. Programi morajo biti tudi usklajeni z nacionalnim strateškim načrtom zadevne države.

Operativni programi, sprejeti za obdobje 2007–2013