Rybné hospodárstvo

Operačné programy

Operačné programy

Operačné programy

Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFRH)

V operačných programoch sa špecifikujú a zdôvodňujú opatrenia, ktoré vnútroštátne orgány plánujú podporiť v rámci prioritných oblastí (os) Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na roky 2007 – 2013. Súčasťou programov sú aj finančné plány, ktoré obsahujú rozpočet rozdelený podľa jednotlivých rokov a sumy vyhradené pre jednotlivé priority počas celého programového obdobia.

Operačné programy musia byť schválené Komisiou, ktorá kontroluje ich kompatibilitu nielen s cieľmi spoločnej rybárskej politiky, ale aj s inými súvisiacimi politikami a prioritami EÚ. Programy musia byť konzistentné aj s národnými strategickými plánmi jednotlivých členských štátov.

Operačné programy schválené na obdobie 2007 – 2013