Rybołówstwo

Programy operacyjne

Programy operacyjne

Programy operacyjne

Europejski Fundusz Rybacki (EFR)

Programy operacyjne opisują i uzasadniają działania, które władze krajowe zamierzają wspierać w ramach różnych obszarów priorytetowych (osi) Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007-2013. Programy zawierają również plan finansowania z podziałem budżetu na każdy rok i kwotami przeznaczonymi dla różnych priorytetów w całym okresie programowania.

Programy operacyjne muszą zostać zatwierdzone przez Komisję, która sprawdza, czy są one spójne nie tylko z celami WPRyb, ale również z innymi dziedzinami polityki i priorytetami UE. Programy muszą być również spójne z krajowym planem strategicznym przyjętym przez dane państwo.

Programy operacyjne przyjęte na okres 2007-2013