Zivsaimniecība

Darbības programmas

Darbības programmas

Darbības programmas

Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF)

Darbības programmās ir aprakstīti un pamatoti pasākumi, ko dalībvalstu iestādes paredzējušas finansēt atbilstīgi Eiropas Zivsaimniecības fonda dažādajām prioritāšu jomām (asīm) 2007.-2013. gadā. Tajās ietilpst arī finansēšanas plāns, kurā katram gadam izvērsts budžeta sadalījums, un norādītas summas, kas rezervētas dažādām prioritātēm visā plānošanas periodā.

Darbības programmas jāapstiprina Komisijai, kas pārbauda to atbilstību ne tikvien kopējās zivsaimniecības politikas, bet arī citu ES politikas jomu mērķiem un prioritātēm. Programmām jāatbilst arī valsts stratēģiskajam plānam, kas pieņemts attiecīgajā dalībvalstī.

Darbības programmas 2007.-2013. gadam