Žuvininkystė

Veiklos programos

Veiklos programos

Veiklos programos

Europos žuvininkystės fondas

Veiklos programose aprašomos ir pagrindžiamos priemonės, kurias valstybių narių valdžios įstaigos ketina remti pagal įvairias 2007–2013 m. Europos žuvininkystės fondo prioritetines sritis (kryptis). Programose pateikiamas ir finansinis planas, kuriame nurodoma, kaip visam programiniam laikotarpiui skirtas lėšas numatoma paskirstyti kiekvieniems metams ir įvairiems prioritetams.

Veiklos programas turi patvirtinti Komisija, kuri patikrina, ar jos atitinka ne tik bendrosios žuvininkystės politikos tikslus, bet ir kitas svarbias ES politikos kryptis bei prioritetus. Programos turi atitikti ir šalies patvirtintą nacionalinį strateginį planą.

Patvirtintos 2007–2013 m. veiklos programos