Kalandus

Tegevuskavad

Tegevuskavad

Tegevuskavad

Euroopa Kalandusfond (EKF)

Tegevuskavades kirjeldatakse ja põhjendatakse meetmeid, mida liikmesriikide asutused kavatsevad toetada erinevates prioriteetsetes valdkondades, mida rahastatakse Euroopa Kalandusfondist ajavahemikul 2007–2013. Kavad hõlmavad rahastamisskeemi iga aasta kohta koostatud eelarvega ning eri prioriteetidele ette nähtud summadega kogu programmiperioodi vältel.

Tegevuskavad kiidab heaks komisjon, kes kontrollib nende sobivust EKFi eesmärkidega ning muude asjaomaste ELi poliitikavaldkondade ja prioriteetidega. Kavad peavad sobituma ka liikmesriigi strateegiakavaga, mille asjaomane riik on vastu võtnud.

Ajavahemikuks 2007–2013 heaks kiidetud tegevuskavad