Αλιεία

Επιχειρησιακά προγράμματα

Επιχειρησιακά προγράμματα

Επιχειρησιακά προγράμματα

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΚΤ)

Στα επιχειρησιακά προγράμματα περιγράφονται και αιτιολογούνται τα μέτρα που προτίθενται να χρηματοδοτήσουν οι εθνικές αρχές στους διάφορους τομείς προτεραιτότητας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας για το 2007-2013. Επίσης, τα επιχειρησιακά προγράμματα περιέχουν σχέδιο χρηματοδότησης με ετήσια κατανομή των κονδυλίων και αναγραφή των ποσών που προορίζονται για τους διάφορους άξονες προτεραιότητας σε όλη την περίοδο προγραμματισμού.

Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να εγκρίνονται από την Επιτροπή η οποία προηγουμένως έχει ελέγξει τη συνέπειά τους, όχι μόνο ως προς τους στόχους της ΚΑΠ αλλά και ως προς άλλες σχετικές πολιτικές και προτεραιτότητες της ΕΕ. Τα προγράμματα πρέπει επίσης να συμφωνούν με το εθνικό στρατηγικό σχέδιο που έχει εγκρίνει η κάθε χώρα.

Επιχειρησιακά προγράμματα που εγκρίθηκαν για το διάστημα 2007-2013