Рибарство

Оперативни програми

Оперативни програми

Оперативни програми

Европейски фонд за рибарство (ЕФР)

Оперативните програми описват и привеждат доводи в подкрепа на мерките, които националните органи възнамеряват да подкрепят в различните приоритетни области (оси) на Европейския фонд за рибарство за периода 2007—2013 г. Програмите включват и финансов план с разчет на бюджета за всяка година и сумите, определени за различните приоритети за целия програмен период.

Оперативните програми трябва да бъдат одобрени от Комисията, която проверява дали те отговарят не само на целите на Общата политика в областта на рибарството, но и на тези на останалите свързани политики и приоритети на ЕС. Програмите трябва да са в съответствие и с националния стратегически план, приет от съответната държава.

Оперативни програми, приети за периода 2007—2013 г.