Rybołówstwo

Krajowe plany strategiczne - Europejski Fundusz Rybacki (EFR)

Krajowe plany strategiczne - Europejski Fundusz Rybacki (EFR)

Krajowe plany strategiczne - Europejski Fundusz Rybacki (EFR)

W krajowych planach strategicznych władze krajowe określają, w jaki sposób zamierzają wykorzystać Europejski Fundusz Rybacki w celu rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury oraz zapewnienia większego zrównoważenia w tym sektorze.

Przed ich przyjęciem państwa UE opracowują plany w porozumieniu z Komisją. Krajowe plany strategiczne stanowią następnie podstawę negocjacji i przyjmowania programów operacyjnych.

Krajowe plany strategiczne