Αλιεία

Eθνικά στρατηγικά σχέδια - Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ)

Eθνικά στρατηγικά σχέδια - Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ)

Eθνικά στρατηγικά σχέδια - Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ)

Τα εθνικά στρατηγικά σχέδια δείχνουν πώς προτίθενται οι εθνικές αρχές να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας για να αναπτύξουν τους κλάδους της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και να τους κάνουν περισσότερο βιώσιμους.

Τα σχέδια αυτά εκπονούνται από τα κράτη μέλη σε συνεργασία με την Επιτροπή και στη συνέχεια εγκρίνονται από την εκάστοτε χώρα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούνται ως βάση για τη διαπραγμάτευση και την έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Εθνικά στρατηγικά σχέδια