Fiske

Previous funding periods

Previous funding periods

Previous funding periods

Europeiska fiskerifonden (2007-2013)

Europeiska fiskerifonden ger stöd till fiskerinäringen och kustsamhällena så att de kan anpassa sig till nya förhållanden och bli både ekonomiskt och ekologiskt hållbara.

Läs mer

Fonden för fiskets utveckling 1994–2006

Fonden för fiskets utveckling startade 1994 för att stödja EU:s fiskerinäring. Den ersattes 2007 av Europeiska fiskerifonden, som bättre uppfyller de nya målen för hållbarhet. Den nya fiskerifonden har också enklare regler och är bättre anpassad till ett EU med 27 medlemsländer.

Med fonden för fiskets utveckling hanterades flottans överkapacitet genom fleråriga utvecklingsprogram. År 2002 ersattes programmen av systemet för inträde/utträde.

Officiellt material

Vägledning för fonden för fiskets utveckling (2003) (broschyr)

Halvtidsutvärdering av fonden för fiskets utveckling (2000–2006) – sammanfattning

Efterhandsutvärdering av FFU (2000–2006)