Previous funding periods

Previous funding periods

Previous funding periods

Previous funding periods

Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF) (2007-2013)

No Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) piešķir finansējumu piekrastes uzņēmumiem un iedzīvotājiem, lai palīdzētu pielāgoties situācijas izmaiņām zivsaimniecības nozarē un nodrošinātu to ekonomisko un ekoloģisko ilgtspēju.

Read more

Zivsaimniecības virzības finansēšanas instruments (ZVFI) 1994.–2006. g.

ZVFI izveidoja 1994. gadā, lai atbalstītu ES zivsaimniecības nozari. 2007. gadā to aizstāja Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF), kura darbībā tagad galvenais uzsvars ir likts uz ilgtspēju. EZF ir vienkāršākas darbības procedūras, un šā fonda izveidē ņēma vērā situāciju pēc paplašināšanās (tagad ES ir veselas 27 dalībvalstis).

Agrāk, ZVFI laikos, flotes jaudas pārpalikumu risināja ar daudzgadu vadības programmu palīdzību. 2002. gadā tās aizstāja ar iekļaušanas-izslēgšanas režīmu.

Oficiālie dokumenti

Zivsaimniecības virzības finansēšanas instruments — lietošanas pamācība (brošūra, 2003. g.)

ZVFI vidusposma novērtējums (2000.–2006. g.) — kopsavilkums

ZVFI ex-post novērtējums (2000.-2006. g.)