Kalandus

Previous funding periods

Previous funding periods

Previous funding periods

Euroopa Kalandusfond (EKF) (2007-2013)

Euroopa Kalandusfond (EKF) rahastab kalandussektorit ja rannikualade asumeid eesmärgiga aidata neil kohaneda sektoris toimuvate muutustega ning muutuda majanduslikult paindlikuks ja ökoloogiliselt jätkusuutlikuks.

Read more

Kalanduse Arendusrahastu (FIFG) 1994–2006

FIFG käivitati 1994. aastal eesmärgiga toetada ELi kalandussektorit. Alates 2007. aastast asendab seda Euroopa Kalandusfond (EKF), mis vastab paremini uuele jätkusuutliku arengu põhimõttele. EKFi töökorraldus on lihtsam ning ta vastab laienenud 27 liikmesriigiga ELi vajadustele.

FIFGi raames tegeleti laevastiku ülemäärase püügivõimsuse probleemiga mitmeaastaste programmide (MAGP) raames. 2002. aastal asendati viimased laevastiku koosseisu arvamise / koosseisust väljaarvamise kavaga.

Ametlikud dokumendid

Juhised kalanduse finantsinstrumendi kasutamiseks (2002) (teabeleht)

FIFG vahehindamine (2000–2006) – kokkuvõte

Kalanduse Arendusrahastu (FIFG) (2000–2006) järelhindamine