Αλιεία

Previous funding periods

Previous funding periods

Previous funding periods

To Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) (2007-2013)

To Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) χρηματοδοτεί την αλιευτική βιομηχανία και τις παράκτιες κοινότητες ώστε να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και να καταστούν οικονομικά ανθεκτικές και οικολογικά βιώσιμες.

Read more

Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας (ΧΜΠΑ) 1994-2006

Το ΧΜΠΑ ιδρύθηκε το 1994 με στόχο την ενίσχυση του αλιευτικού κλάδου της ΕΕ. Το 2007 αντικαταστάθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) το οποίο δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα. Το ΕΤΑ έχει απλούστερες διαδικασίες λειτουργίας και έχει συσταθεί με γνώμονα τις ανάγκες της διευρυμένης ΕΕ των 27 κρατών μελών.

Στο πλαίσιο του ΧΜΠΑ, η πλεονάζουσα ικανότητα του στόλου αντιμετωπίστηκε μέσω πολυετών προγραμμάτων προσανατολισμού (ΠΠΠ). Το 2002, τα ΠΠΠ αντικαταστάθηκαν από το καθεστώς εισόδων/εξόδων.

Επίσημα έγγραφα

Οδηγίες χρήσης του Χρηματοδοτικού Μέσου Προσανατολισμού της Αλιείας (2003) (φυλλάδιο)

Ενδιάμεσες αξιολογήσεις του ΧΜΠΑ (2000-06) – περίληψη

Εκ των υστέρων αξιολόγηση τουΧΜΠΑ (2000-06)