FARNET – Európska sieť rybárskych oblastí

FARNET – Európska sieť rybárskych oblastí

FARNET – Európska sieť rybárskych oblastí

FARNET – Európska sieť rybárskych oblastí

FARNET predstavuje komunitu ľudí, ktorí sa podieľajú na miestnom rozvoji pod vedením komunít v rámci Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF). Táto sieť združuje miestne akčné skupiny v oblasti rybolovu, riadiace orgány, občanov a odborníkov z celej EÚ.

Financovanie miestneho rozvoja pod vedením komunít je zverené miestnym partnerstvám, ktoré združujú súkromný sektor, miestne orgány a organizácie občianskej spoločnosti. Tieto partnerstvá, známe ako miestne akčné skupiny v oblasti rybolovu, financujú lokálne projekty v rámci určitej stratégie vypracovanej v reakcii na špecifické potreby a možnosti, ktoré boli identifikované na miestnej úrovni.

Iniciatíva miestneho rozvoja pod vedením komunít v rámci ENRF pokračuje v lokálnom prístupe, ktorý bol iniciovaný prostredníctvom osi 4 EFRH, a ponúka nové príležitosti pre miestne komunity s cieľom reagovať na mnohé výzvy, ktorým čelia pobrežné a rybárske oblasti v celej EÚ. Miestne komunity, ktoré môžu stavať na viac ako 10 000 projektoch podporených v období 2007 – 2014, budú mať tiež možnosť kombinovať prostriedky čerpané z ENFR s príspevkami z iných európskych štrukturálnych a investičných fondov: z Európskeho sociálneho fondu (ESF), Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).

Európska komisia vytvorila podpornú jednotku FARNET s cieľom podporiť miestny rozvoj pod vedením komunít v rámci ENRF. Podporná jednotka FARNET, ktorá úzko spolupracuje s Generálnym riaditeľstvom pre námorné záležitosti a rybárstvo (GR MARE), správnymi orgánmi členských štátov, miestnymi akčnými skupinami v oblasti rybolovu a inými aktérmi, ktorí sa podieľajú na realizácii miestneho rozvoja pod vedením komunít, sa snaží o vybudovanie vzdelávacej siete, ktorá spája rastúce poznatky a skúsenosti z rybárskych oblastí v celej EÚ.

Kontaktné údaje:

Podporná jednotka FARNET (FARNET Support Unit)
Rue de la Loi 38 boîte 2
B – 1040 Bruxelles
Tel. +32 2 613 26 50
E-mail: info@farnet.eu
Webové sídlo: FARNET

FARNET data jobs   FARNET data network

FARNET data projects