FARNET – Sieć obszarów zależnych od rybołówstwa

FARNET – Sieć obszarów zależnych od rybołówstwa

FARNET – Sieć obszarów zależnych od rybołówstwa

FARNET – Sieć obszarów zależnych od rybołówstwa

FARNET to sieć zrzeszająca strony zaangażowane we wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Sieć ta zrzesza rybackie lokalne grupy działania, instytucje zarządzające, obywateli i ekspertów z całej UE.

Decyzje o tym, jak zostaną wykorzystane fundusze dostępne w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, podejmują partnerstwa lokalne zrzeszające przedstawicieli sektora prywatnego, władz lokalnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Partnerstwa te określane są mianem rybackich lokalnych grup działania. Zajmują się finansowaniem projektów lokalnych w ramach strategii opracowanej w odpowiedzi na konkretne potrzeby i możliwości na szczeblu lokalnym.

W strategiach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach EFMR kontynuowane jest podejście terytorialne zainicjowane w czwartej osi priorytetowej Europejskiego Funduszu Rybackiego. Strategie te otwierają nowe możliwości dla lokalnych społeczności – pomagają im stawić czoła wielu wyzwaniom, przed którymi stoją obszary przybrzeżne i sektor rybołówstwa w UE. W latach 2007-2014 wsparcie uzyskało ponad 10 tys. projektów. Od teraz społeczności lokalne będą również miały możliwość łączenia funduszy ze strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach EFMR z funduszami pochodzącymi z innych europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, takich jak: Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Komisja utworzyła specjalną jednostkę wsparcia FARNET zajmującą się udzielaniem pomocy przy wdrażaniu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach EFMR. Jednostka ta ściśle współpracuje z Dyrekcją Generalną ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, administracją państw członkowskich, krajowymi sieciami obszarów zależnych od rybołówstwa, rybackimi lokalnymi grupami działania i innymi stronami zaangażowanymi we wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Dzięki temu łatwiej jest tworzyć „sieć wymiany informacji”, która umożliwia dzielenie się wiedzą i doświadczeniami w zakresie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w sektorze rybołówstwa w całej Europie.

Kontakt:

Jednostka wsparcia FARNET
Rue de la Loi 38 boîte 2
B – 1040 Bruksela
Tel.: +32 2 613 26 50
E-mail: info@farnet.eu
Strona internetowa: FARNET

FARNET data jobs   FARNET data network

FARNET data projects