Europos žuvininkystės rajonų tinklas FARNET

Europos žuvininkystės rajonų tinklas FARNET

Europos žuvininkystės rajonų tinklas FARNET

Europos žuvininkystės rajonų tinklas FARNET

Tinklas FARNET suburia žmones, įgyvendinančius bendruomenės inicijuotą vietos plėtros strategiją, kuriai skiriama lėšų iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF). Šiam tinklui priklauso visos ES žuvininkystės vietos veiklos grupės (ŽVVG), vadovaujančiosios institucijos, piliečiai ir specialistai.

Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros finansavimas patikėtas vietos partnerių grupėms, kurioms priklauso privačiojo sektoriaus atstovai, vietos valdžios institucijos ir pilietinės visuomenės organizacijos. Šios partnerių grupės, vadinamos žuvininkystės vietos veiklos grupėmis, finansuoja vietos projektus vykdydamos strategiją, kuri parengta atsižvelgiant į konkrečius vietos poreikius ir galimybes.

Įgyvendinant EJRŽF lėšomis finansuojamą bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategiją toliau taikomas į vietovę orientuotas metodas, kurį pradėta taikyti pagal EŽF 4 kryptį. Tai suteikia vietos bendruomenėms naujų galimybių spręsti daugybę sunkių uždavinių, kylančių visos ES pakrančių ir žuvininkystės regionuose. Tęsiant daugiau kaip 10 000 projektų, kuriems skirta parama 2007–2014 m., darbus vietos bendruomenėms dabar suteikta galimybė derinti bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai skirtas EJRŽF lėšas su lėšomis iš kitų Europos struktūrinių ir investicijų fondų: Europos socialinio fondo (ESF), Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP).

Siekdama padėti įgyvendinti EJRŽF lėšomis finansuojamą bendruomenės inicijuotą vietos plėtros strategiją, Europos Komisija įsteigė FARNET pagalbos skyrių. Artimai bendradarbiaudamas su Jūrų reikalų ir žuvininkystės generaliniu direktoratu (MARE), valstybių narių administravimo įstaigomis, nacionaliniais žuvininkystės rajonų tinklais, žuvininkystės vietos veiklos grupėmis ir kitais bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategiją įgyvendinančiais subjektais, FARNET pagalbos skyrius siekia sukurti „mokymosi tinklą“, kuris susietų vis gausėjančias visos Europos žuvininkystės regionų bendruomenės inicijuotos vietos plėtros srities žinias ir patirtį.

Kontaktiniai duomenys

FARNET Support Unit
Rue de la Loi 38 boîte 2
B – 1040 Bruxelles
Tel. +32 2 613 26 50
E. paštas info@farnet.eu
Interneto svetainė FARNET

FARNET data jobs   FARNET data network

FARNET data projects