FARNET – Euroopan kalastusalueiden verkosto

FARNET – Euroopan kalastusalueiden verkosto

FARNET – Euroopan kalastusalueiden verkosto

FARNET – Euroopan kalastusalueiden verkosto

FARNET-verkosto edistää paikallisyhteisöjen omia kehittämishankkeita, jotka saavat tukea Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR). Verkostoon kuuluu paikallisia kalatalousalan toimintaryhmiä, sääntelyviranomaisia, kansalaisia ja EU-maiden asiantuntijoita.

Yhteisölähtöisten paikallisten kehittämishankkeiden rahoitustoimet on delegoitu paikallisille kalatalouden toimintaryhmille, jotka koostuvat paikallisviranomaisista sekä yksityissektorin ja kansalaisyhteiskunnan toimijoista. Hankerahoituksen pohjana on strategia, jossa otetaan huomioon paikalliset erityistarpeet ja mahdollisuudet.

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen pohjana on sama alueellinen lähestymistapa, jota toteutettiin Euroopan kalatalousrahaston toimintalinjan 4 puitteissa. Tarkoituksena on luoda paikallisyhteisöille uusia mahdollisuuksia vastata EU:n rannikko- ja kalastusalueiden moninaisiin haasteisiin. Vuosina 2007–2014 rahoitusta sai yli 10 000 hanketta. Paikallisyhteisöillä on nyt mahdollisuus yhdistää EMKR:stä myönnetty yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen tuki seuraavien Euroopan rakenne- ja investointirahastojen myöntämään tukeen: Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto).

Euroopan komissio on perustanut FARNET-tukiyksikön, joka avustaa EMKR:n yhteisölähtöisten paikallisten kehittämishankkeiden toteuttamista. FARNET-tukiyksikkö toimii tiiviissä yhteistyössä meri- ja kalastusasioiden pääosaston, EU-maiden hallintoelinten, kansallisten kalastusalueverkostojen, paikallisten kalastusalan toimintaryhmien ja muiden yhteisölähtöiseen paikalliseen kehittämiseen osallistuvien toimijoiden kanssa. Se pyrkii luomaan ”oppimisverkoston”, jossa voidaan jakaa eurooppalaisten kalastusalueiden tietämystä ja kokemusta.

FARNET-tukiyksikön yhteystiedot:

FARNET Support Unit
Rue de la Loi 38 boîte 2
B–1040 Bruxelles
Puh. (+32-2) 613 26 50
Sähköposti: info@farnet.eu
Verkkosivusto: FARNET

FARNET data jobs   FARNET data network

FARNET data projects