FARNET – Euroopa kalanduspiirkondade võrgustik

FARNET – Euroopa kalanduspiirkondade võrgustik

FARNET – Euroopa kalanduspiirkondade võrgustik

FARNET – Euroopa kalanduspiirkondade võrgustik

FARNETi moodustavad inimesed, kes rakendavad kogukonna juhitud kohalikku arengut Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) raames. Võrgustik koondab kalanduse kohalikke tegevusrühmi, korraldusasutusi, kodanikke ja eksperte kõikjalt EList.

Kogukonna juhitud kohaliku arengu rahastamine on delegeeritud kohalikele partnerlustele, mis ühendavad erasektorit, kohalikke ametiasutusi ja kodanikuühiskonna organisatsioone. Nende partnerluste ehk kalanduse kohalike tegevusrühmade raames rahastatakse kohalikke projekte, mis on hõlmatud sellise strateegia raamistikuga, mis on välja töötatud vastusena kohalikul tasandil määratletud konkreetsetele vajadustele ja võimalustele.

Jätkates Euroopa Kalandusfondi neljanda telje raames kasutusele võetud piirkonnapõhist lähenemist, pakub EMKFiga hõlmatud kogukonna juhitud kohalik areng kohalikele kogukondadele uusi võimalusi nende paljude probleemide lahendamiseks, millega kõikjal ELis rannikualadel ja kalanduspiirkondades kokku puututakse. Pärast rohkem kui 10 000 toetatud projekti ajavahemikul 2007–2014, on kohalikel kogukondadel nüüd võimalus kombineerida EMKFi vahendeid kogukonna juhitud kohalikuks arenguks ka nendega, mis saadakse teistelt Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidelt: Euroopa Sotsiaalfondilt (ESF), Euroopa Regionaalarengu Fondilt (ERF) ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondilt (EAFRD).

Euroopa Komisjon on loonud FARNETi tugiüksuse, et aidata kaasa EMKFiga hõlmatud kogukonna juhitud kohaliku arengu rakendamisele. Merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadi, liikmesriikide valitsuste, riiklike kalanduspiirkondade võrgustike, kalanduse kohalike tegevusrühmade ning muude kogukonna juhitud kohaliku arengu rakendamisse kaasatud osalistega tihedat koostööd tegev FARNETi tugiüksus püüab luua „õpikeskkonna”, kus ühendatakse üha suurenev teadmiste- ja kogemustepagas kogukonna juhitud kohaliku arengu valdkonnas kalanduspiirkondadest kõikjal Euroopas.

Kontaktandmed:

FARNET Support Unit
Rue de la Loi 38 boîte 2
B – 1040 Bruxelles
Tel. +32 2 613 26 50
E-post: info@farnet.eu
Veebisait: FARNET

FARNET data jobs   FARNET data network

FARNET data projects