FARNET – Síť evropských rybářských lovišť

FARNET – Síť evropských rybářských lovišť

FARNET – Síť evropských rybářských lovišť

FARNET – Síť evropských rybářských lovišť

Členové sítě FARNET se zabývají prováděním komunitně vedeného místního rozvoje v rámci Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF). Patří sem místní akční skupiny v oblasti rybolovu (FLAG), řídící orgány, občané a odborníci z celé EU.

Přidělování finančních prostředků na komunitně vedený místní rozvoj mají na starost místní partnerství, která sdružují soukromý sektor, orgány místní samosprávy a organizace občanské společnosti. Tato partnerství se nazývají místní akční skupiny v oblasti rybolovu (FLAG) a poskytují prostředky na projekty v dané oblasti, které spadají do strategie vyvinuté v reakci na konkrétní potřeby a možnosti na lokální úrovni.

Komunitně vedený místní rozvoj dále rozvíjí přístup rozhodování na místní úrovni, jenž byl zaveden osou 4 Evropského rybářského fondu. V rámci ENRF tento rozvoj přináší místním komunitám nové možnosti, jak řešit řadu problémů, jimž čelí pobřežní a rybolovné oblasti v celé EU. V návaznosti na realizaci více než 10 000 projektů podporovaných v letech 2007–2014 budou mít nyní místní komunity také možnost kombinovat finanční prostředky z ENRF vyčleněné na komunitně vedený místní rozvoj s prostředky z jiných evropských strukturálních a investičních fondů: Evropského sociálního fondu (ESF), Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).

Evropská komise zřídila podpůrný útvar sítě FARNET, jehož cílem je pomáhat při provádění komunitně vedeného místního rozvoje v rámci ENRF. Tento útvar úzce spolupracuje s Generálním ředitelstvím pro námořní záležitosti (GŘ MARE), orgány veřejné správy členských států, vnitrostátními sítěmi rybářských lovišť, místními akčními skupinami v oblasti rybolovu (FLAG) a dalšími subjekty zapojenými do komunitně vedeného místního rozvoje. Podpůrný útvar sítě FARNET se také snaží vybudovat „vzdělávací síť“, jejímž prostřednictvím bude možné sdílet znalosti a zkušenosti týkající tohoto typu rozvoje nabyté v různých rybolovných oblastech celé Evropy.

Kontakt:

FARNET Support Unit
Rue de la Loi 38 boîte 2
B – 1040 Bruxelles
tel.: +32 2 613 26 50
e-mail: info@farnet.eu
Internetové stránky: FARNET

FARNET data jobs   FARNET data network

FARNET data projects