Αλιεία

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) ενισχύει τους ενδιαφερόμενους ώστε να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές που συντελούνται στον κλάδο της αλιείας. Για να υποβάλετε αίτηση χρηματοδότησης, επικοινωνήστε με την εθνική αρχή που είναι αρμόδια για τη διαχείριση του ΕΤΑ.

Κατάλογος αρμόδιων εθνικών αρχών