Αλιεία

Το σύστημα αλιευτικών ελέγχων της ΕΕ

Το σύστημα αλιευτικών ελέγχων της ΕΕ

Το σύστημα αλιευτικών ελέγχων της ΕΕ

Για τη διασφάλιση της τήρησης των κανόνων της, η κοινή αλιευτική πολιτική προβλέπει σύστημα ελέγχου και τα αναγκαία εργαλεία εφαρμογής του.

Οι επιθεωρήσεις εν πλω είναι δαπανηρές και απαιτούν πολλούς πόρους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρει στο κόστος της διεξαγωγής τους. © CFCA

Για την τήρηση των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, λειτουργεί σύστημα ελέγχου το οποίο:

  • διασφαλίζει ότι αλιεύονται μόνο οι επιτρεπόμενες ποσότητες ψαριών
  • συγκεντρώνει τα αναγκαία στοιχεία για τη διαχείριση των αλιευτικών δυνατοτήτων
  • αποσαφηνίζει τους ρόλους των χωρών της ΕΕ και της Επιτροπής
  • διασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων απ’ όλους τους αλιείς και την εναρμόνιση των κυρώσεων σε επίπεδο ΕΕ
  • διασφαλίζει τον εντοπισμό της προέλευσης των προϊόντων αλιείας και τον έλεγχό τους σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού από τα δίχτυα του ψαρά μέχρι το πιάτο του καταναλωτή.

Το σύστημα αυτό θεσπίστηκε με τον κανονισμό ελέγχου που άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2010 και προβλέπει τον πλήρη εκσυγχρονισμό της στρατηγικής της ΕΕ για τον έλεγχο της αλιείας. Ειδικότερα, εναρμονίζει το σύστημα με τα αυστηρά μέτρα που έλαβε η ΕΕ το 2008 για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας.

Νομοθεσία και επίσημα έγγραφα

 

C(2012) 1433:  Guidelines for the deduction of quotas under Article 105(1), (2) and (5) of Regulation (EC) No 1224/2009 

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Commission Regulation (EC) No 1010/2009 of 22 October 2009 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1005/2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing

COM/2008/0718 final
Communication from the Commission to the European Parliament and to the Council, on the proposal for a Council Regulation establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

SEC(2008) 2760
SEC(2008) 2761

COM/2004/0167 final
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Improving the monitoring of industrial fishing within the EU

COM/2007/0601 final
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a new strategy for the Community to prevent, deter and eliminate Illegal, Unreported and Unregulated fishing
SEC(2007) 1336