Рибарство

Система на ЕС за контрол на рибарството

Система на ЕС за контрол на рибарството

Система на ЕС за контрол на рибарството

За да се гарантира спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, тя включва и система за контрол с необходимите инструменти за налагане на тези правила.

Инспекциите в морето са скъпи и изискват много ресурси. Европейският съюз участва в тяхното финансиране. © CFCA

За налагане на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството съществува система за контрол, чиито цели са:

  • недопускане на улов на повече от разрешените количества риба
  • събиране на данните, необходими за управление на възможностите за риболов
  • изясняване на ролите на страните от ЕС и на Комисията
  • гарантиране на еднаквото прилагане на правилата спрямо всички рибари, с хармонизирани санкции в целия ЕС
  • осигуряване на условия за проследяване и проверка на рибните продукти по цялата верига на доставки.

Разпоредбите относно системата са посочени в регламент, който влезе в сила на 1 януари 2010 г. Чрез него изцяло се модернизира подходът на ЕС към контрола на рибарството. По-конкретно системата се привежда в съответствие със строгите мерки за борба с незаконния риболов, които ЕС прие през 2008 г.

Законодателство и официални документи

C(2012) 1433:  Guidelines for the deduction of quotas under Article 105(1), (2) and (5) of Regulation (EC) No 1224/2009 

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Commission Regulation (EC) No 1010/2009 of 22 October 2009 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1005/2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing

COM/2008/0718 final
Communication from the Commission to the European Parliament and to the Council, on the proposal for a Council Regulation establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

SEC(2008) 2760
SEC(2008) 2761

COM/2004/0167 final
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Improving the monitoring of industrial fishing within the EU

COM/2007/0601 final
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a new strategy for the Community to prevent, deter and eliminate Illegal, Unreported and Unregulated fishing
SEC(2007) 1336