Vem gör vad?

Vem gör vad?

Vem gör vad?

Vem gör vad?

EU:s system för fiskerikontroll

Fiskeregler och kontrollsystem beslutas på EU-nivå, men det är de nationella myndigheterna och inspektörerna i EU-länderna som tillämpar dem.

För att uppmuntra ett närmare samarbete och utbyte av goda lösningar anordnar Europeiska fiskerikontrollbyrån gemensamma kontroller, där inspektörer från olika EU-länder deltar.
Kommissionen har egna inspektörer som när som helst kan besöka en nationell myndighet för att se om de tillämpar EU-reglerna rätt. Det är dock inte deras uppgift att inspektera enskilda fiskare.
När kommissionen konstaterar att de nationella myndigheterna inte tillämpar fiskereglerna på rätt sätt, händer följande:

  • Man försöker lösa problemen genom samråd.
  • EU kan i vissa fall tillfälligt hålla inne anslag från Europeiska fiskerifonden eller stoppa ett visst fiske tills problemen är lösta.
  • Om kvoterna har överskridits, minskar EU framtida kvoter.
  • Om medlemslandet inte har vidtagit nödvändiga åtgärder kan kommissionen dra landet inför EU-domstolen.