Kto za čo zodpovedá?

Kto za čo zodpovedá?

Kto za čo zodpovedá?

Kto za čo zodpovedá?

Systém EÚ na kontrolu rybárstva

Rybárske pravidlá a kontrolné systémy sa schvaľujú na úrovni EÚ, avšak ich uplatňovanie zabezpečujú členské štáty prostredníctvom vnútroštátnych orgánov a inšpektorov.

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) organizuje v záujme podpory užšej spolupráce a výmeny osvedčených postupov spoločné kontrolné kampane, ktoré umožňujú spoluprácu inšpektorov z rôznych členských štátov Únie.
Komisia má vlastných inšpektorov, ktorí môžu kedykoľvek navštíviť vnútroštátne orgány a skontrolovať, či správne uplatňujú pravidlá EÚ. Ich úlohou však nie je kontrola činnosti jednotlivých rybárov.
Keď Komisia zistí, že vnútroštátne orgány riadne nepresadzujú uplatňovanie rybárskych pravidiel:

  • snaží sa situáciu vyriešiť prostredníctvom konzultačných stretnutí;
  • za určitých okolností môže dočasne až do vyriešenia situácie zadržať platby z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo alebo zastaviť rybolov;
  • môže znížiť budúce kvóty o objem nadmerného výlovu;
  • a v prípade, že členský štát neprijme primerané opatrenia, môže Komisia proti dotknutému členskému štátu podať žalobu na Súdny dvor EÚ.