Kas ar ko nodarbojas?

Kas ar ko nodarbojas?

Kas ar ko nodarbojas?

Kas ar ko nodarbojas?

ES zvejas kontroles sistēma

Zivsaimniecības noteikumus un kontroles sistēmas pieņem ES līmenī, taču tās ievieš dalībvalstu iestādes un inspektori.

Lai sekmētu ciešāku sadarbību un labas prakses apmaiņu, Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (CFCA) rīko kopīgas kontroles kampaņas, kurās spēkus apvieno inspektori no dažādām ES dalībvalstīm.
Komisijai ir pašai savi inspektori, kuri jebkurā laikā var apmeklēt valstu iestādes, lai pārliecinātos, ka tās pareizi izpilda ES noteikumus. Tomēr viņu pienākums nav pārbaudīt atsevišķu zvejnieku darbību.
Ja Komisija konstatē, ka valsts iestādes zivsaimniecības noteikumus piemēro nepareizi:

  • tā vispirms mēģina strīdīgos jautājumus atrisināt apspriežoties;
  • atsevišķos gadījumos tā uz laiku līdz konkrētā jautājuma atrisināšanai var nesniegt līdzekļus no Eiropas Zivsaimniecības fonda vai slēgt zvejas vietu;
  • jebkuru kvotu pārsniegumu atskaita no nākamajām kvotām;
  • ja dalībvalsts nav adekvāti rīkojusies, Komisija to var iesūdzēt ES Tiesā.