Kalastus

Itämeren alueen kalastuksenvalvontaviranomaiset

Itämeren alueen kalastuksenvalvontaviranomaiset

Itämeren alueen kalastuksenvalvontaviranomaiset

Itämeren turskakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 779/97 kumoamisesta 18 päivänä syyskuuta 2007 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1098/2007 säädetään Itämeren turskan kalastuksen hallinnointijärjestelmästä. Asetuksessa määritellään muun muassa hallinnointitavoitteet, tekniset toimenpiteet pyyntiponnistuksen rajoittamiseksi sekä kalastuksen valvontaa ja täytäntöönpanoa koskevat erityissäännökset.

Valvontaa ja täytäntöönpanoa koskevan yhteistyön puitteissa kukin Itämereen rajoittuva jäsenmaa pitää yllä virallista internet-sivustoa kalastukseen liittyvistä valvonta- ja raportointiasioista, joista on hyötyä komissiolle, muille jäsenmaille ja kalastusalusten päälliköille turskakantojen elvyttämisessä.

Kansalliset internet-sivustot sisältävät muun muassa seuraavia tietoja:

  • valvontajärjestelyjen ja käytössä olevien resurssien kuvaukset
  • kansalliset valvontaohjelmat
  • luettelon aluksista, jotka ovat saaneet erikoisluvan kalastaa turskaa Itämerellä
  • pyyntiponnistuksen rajoittamissuunnitelmat
  • yhteystiedot kalastuspäiväkirjojen ja purkamisilmoitusten toimittamista varten, kun saaliita puretaan kyseisessä jäsenmaassa sekä
  • luettelot nimetyistä satamista ja osoitteista, joihin tarvittavat ilmoitukset tehdään.

For detailed information on fishing effort limitations please consult Member States control web pages.

Itämeren maiden kansallisten kalastusviranomaisten verkkosivut

Ruotsi
Suomi
Viro
Latvia
Liettua
Puola
Saksa
Tanska

Itämeren ja ICES-alueiden kartta

Map of the Baltic Sea and ICES Areas