Rybné hospodárstvo

Kontrolné technológie

Kontrolné technológie

Kontrolné technológie

Systém EÚ na kontrolu rybárstva

Systém EÚ na kontrolu rybárstva v značnej miere využíva moderné technológie, ktoré zabezpečujú presnejšiu a účinnejšiu kontrolu a monitoring rybárskej flotily. Tieto technológie poskytujú lepší prístup ku kvalitným údajom o rybárstve a umožňujú krížovú kontrolu údajov z viacerých zdrojov.

Systém elektronického zaznamenávania a podávania správ (ERS)

Systém elektronického podávania správ (ERS) sa používa na zaznamenávanie údajov o rybolovných činnostiach (napr. úlovky, vykládky, prekládky, preprava a predaj) a na podávanie správ o týchto činnostiach orgánom pre rybárstvo v členských štátoch. Tento systém je povinný pre všetky plavidlá s dĺžkou nad 15 metrov (od 1. januára 2012 pre všetky plavidlá s dĺžkou nad 12 metrov). Systém ERS nahrádza papierové lodné denníky a často sa označuje ako elektronický lodný denník alebo „e-lodný denník“. Takisto nahrádza doklady o predaji.

Viac

Systém monitorovania plavidiel (VMS)

Systém monitorovania plavidiel (VMS) je satelitný systém na monitorovanie rybárskych plavidiel, ktorý v pravidelných intervaloch oznamuje orgánom pre rybárstvo údaje ako poloha, kurz a rýchlosť plavidiel. Tento systém je povinný pre všetky plavidlá EÚ s dĺžkou nad 15 metrov (od 1. januára 2012 pre všetky plavidlá s dĺžkou nad 12 metrov). Plavidlá rovnakých rozmerov z krajín mimo EÚ musia mať na palube nainštalované funkčné satelitné sledovacie zariadenie vždy, keď sa plavia vo vodách EÚ.

Viac

 

Bez nových kontrolných technológií sa v súčasnosti nedá zabezpečiť účinné monitorovanie a kontrola rybárskej flotily a jednoduchšie spracovávanie kvalitných a hodnoverných údajov o rybárstve.

Systém detekcie plavidiel (VDS)

EÚ takisto propaguje širšie využitie systémov detekcie plavidiel (VDS). Tieto využívajú satelitnú technológiu (satelitné snímkovanie morských oblastí) umožňujúcu zistiť polohu a totožnosť rybárskych plavidiel na mori. Z právnych predpisov EÚ (Nariadenie 1224/2009) vyplýva povinnosť členských štátov zabezpečiť, aby ich orgány na kontrolu rybárstva boli technicky schopné používať systém detekcie plavidiel.

Základnou funkciou systému VDS je umožniť identifikáciu plavidiel a zistenie ich polohy na mori.

Automatický identifikačný systém (AIS)

Automatický identifikačný systém (AIS) je nezávislý systém na nepretržitú identifikáciu a monitorovanie plavidiel, ktorý sa používa na účely námornej bezpečnosti a ochrany. Systém plavidlu umožňuje elektronickú výmenu informácií s ostatnými plavidlami v blízkosti a výmenu identifikačných údajov a údajov o polohe, kurze a rýchlosti s pobrežnými orgánmi.

Rybárske plavidlá EÚ sa budú musieť postupne dovybaviť vysielačmi systému AIS:

  • od 31. mája 2012 budú vysielače povinné pre všetky plavidlá s dĺžkou nad 24 metrov;
  • od 31. mája 2013 pre všetky plavidlá s dĺžkou nad 18 metrov;
  • od 31. mája 2014 pre všetky plavidlá s dĺžkou nad 15 metrov.

Členské štáty môžu údaje zo systému AIS využiť na monitorovacie a kontrolné účely.

Kombinovaný monitoring

Moderné technológie na kontrolu rybárstva nenahrádzajú tradičné metódy kontroly a dohľadu, ako sú kontroly na palube lodí alebo v prístave. V prípade správneho používania však pomáhajú moderné technológie lepšie organizovať kontrolné činnosti, a tak znižovať náklady a zvyšovať ich účinnosť. Krížovou kontrolou údajov z rôznych systémov môžu orgány pre rybárstvo aplikovať kontrolné stratégie založené na hodnotení rizika a zistiť nezákonné aktivity, na ktoré by inak neprišli. Rozumné, primerané a účinné používanie moderných technológií významne znižuje celkové náklady na monitorovanie a dohľad nad rybárstvom.

Právne predpisy a úradné dokumenty

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Vessel Monitoring System (VMS) - Data exchange - Specific privacy statement

Electronic Recording and Reporting System (ERS) - Data exchange - Specific privacy statement