Kontrolné technológie

Kontrolné technológie

Kontrolné technológie

Kontrolné technológie

Systém EÚ na kontrolu rybárstva

Systém EÚ na kontrolu rybárstva v značnej miere využíva moderné technológie, ktoré zabezpečujú presnejšiu a účinnejšiu kontrolu a monitoring rybárskej flotily. Tieto technológie poskytujú lepší prístup ku kvalitným údajom o rybárstve a umožňujú krížovú kontrolu údajov z viacerých zdrojov.

Systém elektronického zaznamenávania a podávania správ (ERS)

Systém elektronického podávania správ (ERS) sa používa na zaznamenávanie údajov o rybolovných činnostiach (napr. úlovky, vykládky, prekládky, preprava a predaj) a na podávanie správ o týchto činnostiach orgánom pre rybárstvo v členských štátoch. Tento systém je povinný pre všetky plavidlá s dĺžkou nad 15 metrov (od 1. januára 2012 pre všetky plavidlá s dĺžkou nad 12 metrov). Systém ERS nahrádza papierové lodné denníky a často sa označuje ako elektronický lodný denník alebo „e-lodný denník“. Takisto nahrádza doklady o predaji.

Viac

Systém monitorovania plavidiel (VMS)

Systém monitorovania plavidiel (VMS) je satelitný systém na monitorovanie rybárskych plavidiel, ktorý v pravidelných intervaloch oznamuje orgánom pre rybárstvo údaje ako poloha, kurz a rýchlosť plavidiel. Tento systém je povinný pre všetky plavidlá EÚ s dĺžkou nad 15 metrov (od 1. januára 2012 pre všetky plavidlá s dĺžkou nad 12 metrov). Plavidlá rovnakých rozmerov z krajín mimo EÚ musia mať na palube nainštalované funkčné satelitné sledovacie zariadenie vždy, keď sa plavia vo vodách EÚ.

Viac

 

Bez nových kontrolných technológií sa v súčasnosti nedá zabezpečiť účinné monitorovanie a kontrola rybárskej flotily a jednoduchšie spracovávanie kvalitných a hodnoverných údajov o rybárstve.

Systém detekcie plavidiel (VDS)

EÚ takisto propaguje širšie využitie systémov detekcie plavidiel (VDS). Tieto využívajú satelitnú technológiu (satelitné snímkovanie morských oblastí) umožňujúcu zistiť polohu a totožnosť rybárskych plavidiel na mori. Z právnych predpisov EÚ (Nariadenie 1224/2009) vyplýva povinnosť členských štátov zabezpečiť, aby ich orgány na kontrolu rybárstva boli technicky schopné používať systém detekcie plavidiel.

Základnou funkciou systému VDS je umožniť identifikáciu plavidiel a zistenie ich polohy na mori.

Automatický identifikačný systém (AIS)

Automatický identifikačný systém (AIS) je nezávislý systém na nepretržitú identifikáciu a monitorovanie plavidiel, ktorý sa používa na účely námornej bezpečnosti a ochrany. Systém plavidlu umožňuje elektronickú výmenu informácií s ostatnými plavidlami v blízkosti a výmenu identifikačných údajov a údajov o polohe, kurze a rýchlosti s pobrežnými orgánmi.

Rybárske plavidlá EÚ sa budú musieť postupne dovybaviť vysielačmi systému AIS:

  • od 31. mája 2012 budú vysielače povinné pre všetky plavidlá s dĺžkou nad 24 metrov;
  • od 31. mája 2013 pre všetky plavidlá s dĺžkou nad 18 metrov;
  • od 31. mája 2014 pre všetky plavidlá s dĺžkou nad 15 metrov.

Členské štáty môžu údaje zo systému AIS využiť na monitorovacie a kontrolné účely.

Kombinovaný monitoring

Moderné technológie na kontrolu rybárstva nenahrádzajú tradičné metódy kontroly a dohľadu, ako sú kontroly na palube lodí alebo v prístave. V prípade správneho používania však pomáhajú moderné technológie lepšie organizovať kontrolné činnosti, a tak znižovať náklady a zvyšovať ich účinnosť. Krížovou kontrolou údajov z rôznych systémov môžu orgány pre rybárstvo aplikovať kontrolné stratégie založené na hodnotení rizika a zistiť nezákonné aktivity, na ktoré by inak neprišli. Rozumné, primerané a účinné používanie moderných technológií významne znižuje celkové náklady na monitorovanie a dohľad nad rybárstvom.

European Commission supports FOCUS

The FOCUS (Fisheries Open Source Community Software) community has been established with the purpose to create and maintain free software dedicated to the management, conservation and sustainable use of the fishery resources.

FOCUS Vision is to be the global reference innovative open source solutions for sustainable fisheries management. The community accepts donations of open source initiatives that support this vision. The accepted donations future development will be managed by FOCUS and published under a free open source licence. As FOCUS believes that information sharing is a pillar of the platform needed to perform efficient fisheries management, a strategic partnership with UN/CEFACT has been established to support the FLUX Standard for sustainable fisheries management. In reality the FOCUS suite aims at implementing the FLUX standards.

All deliverables from the FOCUS projects will be made available under an open-source licence and are free to download, change and use. We hope that any beneficiaries of FOCUS also will be giving something back to the community but this is voluntary.

FOCUS welcomes all organisations and individuals that want to contribute to the success of FOCUS. Please visit www.focus.fish to read more.

As a member of the FOCUS Community Board, the Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (DG MARE) supports FOCUS effort with expertise, knowledge and resources.

FLUX Transportation Layer and Protocol

The FLUX Transportation Layer (FLUX TL) is a messaging integration system developed to help Member States and third parties exchange fisheries control information among themselves and the Commission in implementing fisheries control.  Similarly, third parties (SFPAs, RFMOs) will need to use FLUX TL to exchange information with EU countries. FLUX TL uses a new standard (UN/CEFACT) that has become the format to exchange electronic fisheries information and data between Member States, Member States and the Commission, or Member States and RFMOs and SFPAs.

The FLUX transportation Protocol is a mechanism describing how to reliably deliver the messages to their destination and without human intervention. It uses state-of-the-art technologies (SOAP Web Services) to guarantee interoperability. The FLUX Protocol is defined in the following two documents:

Právne predpisy a úradné dokumenty

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Vessel Monitoring System (VMS) - Data exchange - Specific privacy statement

Electronic Recording and Reporting System (ERS) - Data exchange - Specific privacy statement